Meteen naar de content
 • Uitleg
 • |
 • Professionalisering leraar
 • |
 • po
 • vo
 • mbo

Bestuurder, hoe ondersteun je professionalisering van ict-bekwaamheid?

In het bevorderen van de ict-bekwaamheid van de leraar is een belangrijke rol en taak weggelegd voor de bestuurder. In dit artikel gaan we dieper in op wat de rol, taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders in relatie tot de ict-bekwaamheid van de leraar.

Frans Schouwenburg

Door Frans Schouwenburg

7 maart 2022
12 minuten lezen

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs aan alle leerlingen in de scholen. In interactie met de schoolorganisatie ontwikkelt hij daarvoor een strategie/visie en werkt continu aan de verbinding met de maatschappelijke omgeving. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de schoolorganisatie. De bestuurder staat in direct contact met de verschillende schoolleiders en zijn of haar stafleden in het bestuur. Met deze personen voert de bestuurder direct gesprekken om het beleid op hoofdlijnen te bepalen en te communiceren met alle betrokkenen. De leraar en de i-coach spreekt de bestuurder vaak indirect.

Gespreksonderwerpen en gespreksvragen

In dit artikel vind je vragen en gespreksonderwerpen voor de bestuurder – die is immers één van de sleutelfiguren rond ict-bekwaamheid in de schoolorganisatie. Met deze vragen, onderdeel van de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’, kun je als bestuurder de dialoog starten over ict-vaardigheid.

Kies je eigen weg

Ons advies is om je eigen weg te kiezen in gespreksvragen, onderwerpen te selecteren die in jouw schoolorganisatie leven en die met alle betrokkenen te onderzoeken. De vragen van de leraar over ict-bekwaamheid vormen altijd het startpunt, dus bekijk deze ook. Ben je geen bestuurder maar heb je een andere rol, kijk dan naar de vragen die passen bij jouw eigen rol.

De gespreksonderwerpen zijn geordend aan de hand van diverse thema’s:

 • Onderwijsleerproces en onderwijsvisie: over de inzet van ict in het primaire proces, zoals pedagogiek, didactiek, onderwijsinhoud, digitale geletterdheid.
 • Taken, cultuur en samenwerken: over het organiseren van het onderwijs, zoals taakverdeling bij professionalisering en sturingsfilosofie, teamontwikkeling en leren van elkaar, faciliteren van professionalisering.
 • Omgeving: over maatschappelijke ontwikkelingen en het participeren in externe netwerken.
 • Eigen professionalisering: over de inzet van ict voor de eigen professionalisering.

Daarnaast hebben we drie specifieke beleidsthema’s onderscheiden die voor de meeste scholen urgent zijn: gelijke kansen, veiligheid en AVG (informatiebeveiliging).

Hieronder volgen de hoofdvragen, onderwerpen, gespreksvragen en achtergronden bij mogelijke antwoorden.

Hoofdvragen voor de bestuurder

1a. Op welke manier kan ict toegevoegde waarde hebben voor de bestuurlijke maatschappelijke opdracht en visie op onderwijs?

1b. Hoe verbind je de visie op onderwijs en ict aan de professionele ontwikkeling van leraren?
2a. Hoe verbind je de sturingsfilosofie aan de professionalisering van de leraar op het gebied van ict?
2b. Hoe faciliteer je gezamenlijk leren over ict?
3. Hoe verhoud je je op ict-gebied tot je omgeving?
4. Hoe verbind je je eigen professionele ontwikkeling aan technologie?

© iStock

 • Thema 1a: Toegevoegde waarde opdracht en visie

  Hoofdvraag 1a. Op welke manier kan ict toegevoegde waarde hebben voor de bestuurlijke maatschappelijke opdracht en visie op onderwijs?

  Door vanuit de onderwijsvisie en waarden van het bestuur te redeneren, kunnen toekomstvaste keuzes worden gemaakt voor de inzet van ict.

 • Thema 1b: Visie op onderwijs en ict

  Hoofdvraag 1b. Hoe verbind je de visie op onderwijs en ict aan de professionele ontwikkeling van leraren?

  Wanneer de visie op onderwijs en ict duidelijk is, kunnen de benodigde kennis en ict-vaardigheden van de leraren worden bepaald. Waar leggen wij onze prioriteit? En hoe borgen we die?

 • Thema 2a: Sturingsfilosofie en professionalisering

  Hoofdvraag 2a. Hoe verbind je de sturingsfilosofie aan de professionalisering van de leraar op ict-gebied?

  De sturingsfilosofie is de basisverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de organisatie-eenheden binnen het bestuur. De sturingsfilosofie is ook van invloed op de taakverdeling bij de ontwikkeling van de ict-bekwaamheid van de leraren.

 • Thema 2b: Gezamenlijk leren over ict

  Hoofdvraag 2b. Hoe faciliteer je gezamenlijk leren over ict?

  Professionele ontwikkeling is effectief als sleutelfiguren in de schoolorganisatie zaken goed met elkaar afstemmen. Deze afstemming gaat over de inhoud van de professionele ontwikkeling (wat), de vorm van de professionele ontwikkeling (hoe) en de monitoring. Bij het ‘hoe’ blijkt uit onderzoek dat vormen als de professionele leergemeenschap effectief zijn.

 • Thema 3: Ict en de omgeving

  Hoofdvraag 3. Hoe verhoud je je op ict-gebied tot je omgeving?

  Als bestuurder heb je te maken met agenda’s van diverse partijen, waaronder de nationale kaders van OCW en onderwijsinspectie, regionale agenda’s op het gebied van digitale geletterdheid, samen opleiden en professionaliseren, lokale educatieve agenda’s voor kansengelijkheid, et cetera. Je omgeving heeft invloed op de keuzes die je als bestuurder moet en kunt maken op het gebied van de ict-bekwaamheid van de leraar.

 • Thema 4: Eigen professionele ontwikkeling

  Hoofdvraag 4. Hoe verbind je je eigen professionele ontwikkeling aan technologie?

  Binnen je eigen werkomgeving zijn kennis en vaardigheden en een kritische blik op technologie ook relevant. Wat wil je nog leren en van wie kun je nog leren?

5 rollen in de schoolorganisatie: schoolleider, stafmedewerker, bestuurder, i-coach en leraar. En enkele vragen die zij zichzelf en anderen kunnen stellen rond ict-bekwaamheid: Welke technologische vernieuwingen verdienen aandacht in jouw vak? Hoe geven wij digitaal onderwijs vorm conform ibp-vereisten? Waar zien we aan dat leerlingen daadwerkelijk profijt hebben van de inzet van digitale leermiddelen? Kan ik switchen naar afstandsleren als dat nodig is? Wat vind je zelf goed onderwijs en hoe heeft ict daar een plaats in? Hoe integreren we digitale geletterdheid in het onderwijs?

© Kennisnet

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Dit artikel is onderdeel van de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’. Met behulp van achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden, overzichten en tools kun je hiermee in jouw school het goede gesprek voeren over de ict-bekwaamheid van de leraar.

Vragensets andere sleutelfiguren

Bekijk hier vragensets voor andere sleutelfiguren in de schoolorganisatie:

Over de auteur Frans Schouwenburg

Frans Schouwenburg is strategisch adviseur onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet en is expert op het gebied van innovatievraagstukken in het onderwijs.

Frans Schouwenburg

De onderwerpen waarover wij publiceren