Deze website is onderdeel van de diensten van Stichting Kennisnet, hierna te noemen Kennisnet. In deze disclaimer kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op door Kennisnet aangeboden websites. Daarnaast leest u in de disclaimer of en hoe u gebruik mag maken van de op kennisnet.nl geplaatste content.

Op haar websites publiceert Kennisnet, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van website de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kennisnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie is niet verantwoordelijk voor de content, producten, diensten en uitingen van Kennisnet.

Auteursrecht

Teksten op de website mag u, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen, rapporten of grafieken op de websites van Kennisnet zijn beschermd door het auteursrecht van Stichting Kennisnet en/of haar licentiegevers.

U mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door Kennisnet ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennisnet gebruikt worden.

Kennisnet is niet verantwoordelijk voor content en reacties die door gebruikers en bezoekers op de website worden geplaatst. Kennisnet modereert de door gebruikers geplaatste content en reactie niet.

Auteursrechtbepaling voor gebruikers van de websites van wikiwijs

De hierna volgende auteursrechtbepaling is alleen van toepassing op de website wikiwijs.nl en vervangt de bovenstaande auteursrechtbepaling.

Wikiwijs.nl biedt een arrangeer- en ontwikkelomgeving waarin docenten bestaand, open, toegankelijk materiaal kunnen bewerken en doorontwikkelen. De leidraad voor Wikiwijs.nl is dat zoveel mogelijk materiaal voor iedere leraar en voor iedere leerling/student in het onderwijsstelsel open, gratis te gebruiken is.

Tenzij anders vermeld wordt het materiaal op Wikiwijs.nl beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 of 4.0 Licentie. Meer informatie kunt u vinden op wikiwijs.nl.

Indien u een (eigen) bijdrage levert op deze website, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige (beeld)materialen,

geluidsmaterialen, ideeën en concepten dient u er rekening mee te houden dat bovenstaande licentie van toepassing is. Voor zover nodig dient u, alvorens u uw bijdrage levert, daartoe toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n) van het (bestaand) materiaal. Kennisnet is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden. Kennisnet modereert deze bijdragen niet.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. van wikiwijs.nl is.

Indien u van mening bent, dat van bepaalde werken uw intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden, kunt u dit melden via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Indien u twijfelt of uw gebruik al dan niet in strijd is met deze voorwaarden, mail uw vraag dan naar support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Notice and take down

Kennisnet onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

Kennisnet zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Kennisnet behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van kennisnet.nl kun je deze richten aan support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl. Kennisnet streeft ernaar binnen 10 werkdagen op je klacht te reageren.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt door Kennisnet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Kennisnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kennisnet.

Responsible disclosure

Bij Kennisnet vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij Kennisnet te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u:


Wij zeggen toe dat:

* Let op: het feit dat Kennisnet geen aangifte tegen u zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat u strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Cc/by/3.0 NL. Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet.

ISO 27001

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Dit betekent onder andere dat we bij de ontwikkeling en beheer van onze diensten, zoals de Entree Federatie en de Overstap Service Onderwijs (OSO), informatiebeveiliging goed hebben geregeld. En dat gegevens die ermee worden verwerkt goed zijn beschermd.

Heeft u vragen of opmerkingen die te maken hebben met informatiebeveiliging? Stuur een mail aan het ibp(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Wijzigingen

Kennisnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 20 juni 2017