In deze disclaimer kun je lezen hoe wij omgaan met de content op kennisnet.nl. Daarnaast lees je in de disclaimer of en hoe je gebruik mag maken van de op kennisnet.nl geplaatste content.

Op kennisnet.nl publiceert Stichting Kennisnet, hierna te noemen Kennisnet, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.

Auteursrecht

Teksten op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciƫle doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto's, diagrammen of grafieken op kennisnet.nl zijn beschermd door het auteursrecht van Stichting Kennisnet en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door Kennisnet ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennisnet gebruikt worden.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van kennisnet.nl de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kennisnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Notice and take down

Kennisnet onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

Kennisnet zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Kennisnet behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van kennisnet.nl kun je deze richten aan juridischezaken@kennisnet.nl. Kennisnet streeft ernaar binnen 10 werkdagen op je klacht te reageren.

Wijzigingen

Kennisnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Terug