Doorgaan naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Kennisnet gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar websites en diensten. In dit privacystatement staat beschreven hoe Kennisnet omgaat met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Voor zover er voor het gebruik van deze dienst en/of website een aparte (gebruikers)overeenkomst met een onderwijsinstelling, schoolbestuur, samenwerkingsverband of leverancier is of wordt afgesloten, gaan de bepalingen van die overeenkomst en de bijbehorende verwerkersovereenkomst vóór op de bepalingen van dit privacystatement.

1. Algemeen

Kennisnet gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website. Kennisnet verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Kennisnet aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Kennisnet verwerkt je persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. Kennisnet wordt ook geen ‘eigenaar’ van de door ons verzamelde persoonsgegevens: je blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan Kennisnet verstrekt.

Kennisnet bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Kennisnet deze verzamelt of verwerkt.

Kennisnet neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Kennisnet heeft een functionaris voor gegevensbescherming (privacy officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Kennisnet hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar support@kennisnet.nl.

2. Doeleinden gegevensverwerking

Kennisnet verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van haar websites en diensten. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met en via websites of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van deze website.

Geanonimiseerde statistisch gegevens worden door Kennisnet verwerkt om inzicht te krijgen in het gebruik en de bereikbaarheid van Kennisnet websites en diensten en de gegevens worden gebruikt om de door Kennisnet ontwikkelde en beheerde website te optimaliseren.

Daarnaast verzamelt Kennisnet persoonsgegevens met het volgende doel:

 • het beheer van de relatie tussen jou en Kennisnet
 • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten van Kennisnet aan jou
 • management van de technische infrastructuur
 •  beantwoorden van vragen en klachten
 • verstrekken van inlichtingen en informatie aan jou
 • het op anonieme basis uitvoeren van analyses van het gebruik van de website of dienst.

3. Beveiliging

Kennisnet draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Kennisnet heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • inbraakalarm en alarmopvolging
 • beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden
 • fysieke toegangscontrole tot de verschillende locaties
 • logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode
 • traceerbaarheid met betrekking tot het gebruik en/of toegang tot persoonsgegevens is geborgd (logging)
 • beveiligingsbeleid met pro-actieve opvolging, uitvoering en handhaving door security officer
 • housing en technisch beheer wordt uitgevoerd door ISO-gecertificeerde partijen
 • Kennisnet maakt voor haar basis infrastructuur gebruik van een eigen serverpark in Nederland
 • Op de naleving de bovengenoemde maatregelen wordt door Kennisnet (organisatorisch) gecontroleerd
 • Firewalls.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Kennisnet die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.

Kennisnet en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

4. Verstrekking aan derden

Kennisnet verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kennisnet kan het beheer en verwerken van persoonsgegevens van jou laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Kennisnet onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 3 in acht neemt.

Met deze derden sluit Kennisnet (verwerkers)overeenkomsten om er zeker van te zijn dat de afspraken worden nagekomen.

5. Rechten gebruiker

Kennisnet eerbiedigt de door de wet aan jou toegekende privacyrechten. Je hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je eigen persoonsgegevens. Ook kun je – in een aantal gevallen – het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al jouw persoonsgegevens worden verwijderd. In geval persoonsgegevens via een andere verwerkingsverantwoordelijke aan Kennisnet zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld via een onderwijsinstelling, dient gebruiker het verzoek te doen via die verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de servicedesk van Kennisnet, e-mailadres: support@kennisnet.nl.

De servicedesk zal, zo nodig in overleg met de functionaris voor gegevensbescherming, een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. Je identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door Kennisnet binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

6. Wijzigingen

Kennisnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling dit privacystatement te wijzigen.

Versie 3.0, 20 maart 2018

De onderwerpen waarover wij publiceren