Kennisnet werkt als gids en bouwer van het ict-fundament nauw en intensief samen met verschillende publieke en private partijen in het onderwijs. Samen brengen we de wensen van het onderwijs in kaart, bundelen we kracht, kennis en kunde en dragen we bij aan een professionele inzet van ict in het onderwijs.

Samenwerkingspartners

We werken samen met de ministeries Onderwijs, Cultuur en Onderwijs (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO‑Raad, VO‑raad, MBO Raad en saMBO‑ICT. Daarnaast werken we ook samen met (semi-)publieke en private partijen, zoals SURF, SLO, Edu‑K, Edu-V, NRO en SIVON.

Samen formuleren we namens het onderwijs de behoeftes die scholen hebben op het gebied van ict. Kennisnet vertaalt de onderwijsbehoefte naar kennis, adviezen en voorzieningen. We brengen expertise in, doen onderzoek, voeren projecten uit, organiseren congressen en bijeenkomsten, en realiseren de benodigde publieke (technische) diensten en voorzieningen.

Door samenwerking versterken we elkaar en komen we tot een professionele inzet van ict in het onderwijs.

Zo is de Digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Kennisnet, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO‑Raad en VO‑raad. In de Digitaliseringsagenda staan de ambities en activiteiten voor digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs.

Een ander mooi voorbeeld van krachtenbundeling is het project Bruggen Bouwen in het mbo. Kennisnet en saMBO‑ICT starten samen de leergang i‑coaches in het mbo. De leergang helpt onderwijsmanagers en i‑coaches in het mbo om de brug te slaan tussen onderwijs en ict.

Meer mooie voorbeelden van samenwerkingsprojecten staan onderaan deze pagina.

Samenwerking met SIVON in po en vo

Kennisnet en SIVON werken intensief samen om schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen. Kennisnet doet dat vanuit het publieke belang van het onderwijs. Wij bieden een landelijke ict-infrastructuur en uitgebreide kennis over ict en digitalisering in schoolorganisaties. De coöperatie SIVON biedt ondersteuning op maat en behartigt de belangen van haar leden door middel van afspraken met leveranciers en gezamenlijke inkoop van leermiddelen en digitale diensten.

Werken aan kennisdeling, adviezen en voorzieningen

Kennisnet werkt met al haar partners, voor en achter de schermen, aan diverse projecten. Naast de verschillende diensten en voorzieningen, staan in onderstaand overzicht meer voorbeelden van samenwerkingen.