Meteen naar de content
 • Uitleg
 • |
 • Professionalisering leraar
 • |
 • po
 • vo
 • mbo

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Wat werkt wel en wat werkt niet bij de professionalisering van ict-bekwaamheid van leraren? En waar begin je mee? Hierover leven veel vragen binnen scholen en schoolbesturen. Onze kennis over professionalisering van ict-bekwaamheid hebben we gebundeld in deze praktisch in te zetten handreiking. Op deze pagina lees je uit welke onderdelen de handreiking bestaat en hoe je er je weg in vindt.

Frans Schouwenburg

Door Frans Schouwenburg

17 februari 2023
6 minuten lezen

Iedereen in een schoolorganisatie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om de ict-vaardigheid van de leraar op een professioneel niveau te krijgen en te houden. De leraar zelf natuurlijk, maar ook de schoolleider en andere sleutelfiguren in de organisatie. Als iedereen in zijn of haar rol de goede vragen stelt, kan van daaruit het goede gesprek starten over ict-bekwaamheid. Het uiteindelijke doel is dat je komt tot een doordachte aanpak op het gebied van professionaliseren en ict.

Het belang van ict-bekwaamheid

Bijna iedereen erkent het nut en de noodzaak van de inzet van ict in het onderwijs. De leraar heeft een sleutelrol op dit gebied. Het kan bijvoorbeeld niet meer zo zijn dat leraren niet weten hoe ze met een foto op sociale media omgaan, of op een eigen manier met ouders en leerlingen communiceren via digitale media. Centrale afspraken over de manier waarop er met ouders en leerlingen via digitale media wordt gecommuniceerd, zijn daarom erg belangrijk.

Omslagfoto van de handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Voor leerlingen geldt dat zij tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als de leraar gebruikmaakt van ict en digitaal leermateriaal. Maatschappelijk van belang is dat leraren ervoor zorgen dat ict voor iedere leerling toegankelijk wordt, onafhankelijk van de thuissituatie. 

Hoe gebruik je deze handreiking?

Er zijn verschillende manieren om met deze handreiking aan de slag te gaan. Via elk van deze routes kun je het gesprek aangaan over ict-bekwaamheid.

 • Vanuit de sleutelfiguren en de rol die zij hebben. De vragen van de leraar over ict-bekwaamheid vormen altijd de basis, dus kijk daar eerst naar. En kijk vervolgens naar de vragen die passen bij je eigen rol.
 • Vanuit de thema’s en onderwerpen. Kijk welk onderwerpen nú van belang zijn en kijk welke vragen daarbij horen.
 • Vanuit de 16 ict-bekwaamheden van de leraar. Kies er één of een aantal uit waarmee je aan de slag wilt op jouw school.

Het initiatief voor een dialoog kan bij iedereen in de schoolorganisatie liggen en het doel van het gesprek kan verschillen: van een concrete vraag of een probleem oplossen tot het verkennen van een strategische beleidsmatige keuze.

De 5 sleutelfiguren en hun vragen

Bij het ontwikkelen van de ict-bekwaamheid van leraren zijn meerdere sleutelfiguren betrokken met meerdere opvattingen over onderwijs(organisatie). We kijken in deze handreiking naar vijf rollen: leraar, schoolleider, i-coach, stafmedewerker en bestuurder.

5 rollen in de schoolorganisatie: schoolleider, stafmedewerker, bestuurder, i-coach en leraar. En enkele vragen die zij zichzelf en anderen kunnen stellen rond ict-bekwaamheid: Welke technologische vernieuwingen verdienen aandacht in jouw vak? Hoe geven wij digitaal onderwijs vorm conform ibp-vereisten? Waar zien we aan dat leerlingen daadwerkelijk profijt hebben van de inzet van digitale leermiddelen? Kan ik switchen naar afstandsleren als dat nodig is? Wat vind je zelf goed onderwijs en hoe heeft ict daar een plaats in? Hoe integreren we digitale geletterdheid in het onderwijs?

© Kennisnet

Vanuit iedere rol kun je in jouw school in gesprek over ict-bekwaamheid. Het initiatief kan met andere woorden bij iedereen in de schoolorganisatie liggen en het doel van het gesprek kan ook verschillen: van een concrete vraag of een probleem oplossen tot het verkennen van een strategische beleidsmatige keuze. In de handreiking staan de ict-bekwaamheden en vragen van de leraar centraal. De vragen van de andere sleutelfiguren zijn ondersteunend en hebben als doel te onderzoeken hoe de eigen functie zo kan worden ingericht dat het de ict-bekwaamheid van de leraar bevordert.

De overzichten zijn op verschillende manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld als eerste oriëntatie voor een plan van aanpak: welke onderwerpen zijn voor onze school relevant, op welke manier en voor wie? Of om naar een eigen oplossing te zoeken voor concrete vraagstukken die zich in de school voordoen op het vlak van ict-bekwaamheid: wat is de achtergrond van het vraagstuk, wie zijn er wel en niet bij betrokken en welke kennis is beschikbaar over het vraagstuk?

Thema’s en gespreksonderwerpen

Deze handreiking biedt je handvatten om met hoofdvragen en bijbehorende deelonderwerpen het gesprek aan te gaan over ict-bekwaamheid. Voor deze dialoog hebben we een overzicht gemaakt van mogelijke gespreksonderwerpen en gespreksvragen per sleutelfiguur. De antwoorden verschillen per school en per team. In deze handreiking vind je verwijzingen naar praktijkvoorbeelden, onderzoeken, wetenschappelijke bronnen en andere artikelen die helpen om tot een antwoord te komen.

Ons advies is om je eigen weg te kiezen, onderwerpen te selecteren die in jouw schoolorganisatie leven en die met alle betrokkenen te onderzoeken. De vragen van de leraar over ict-bekwaamheid vormen altijd het startpunt. Heb je een andere rol in de school, kijk dan ook naar de vragen die passen bij jouw eigen rol.

De gespreksonderwerpen zijn geordend aan de hand van diverse thema’s:

 • Onderwijsleerproces en onderwijsvisie: over de inzet van ict in het primaire proces, zoals pedagogiek, didactiek, onderwijsinhoud, digitale geletterdheid.
 • Taken, cultuur en samenwerken: over het organiseren van het onderwijs, zoals taakverdeling bij professionalisering en sturingsfilosofie, teamontwikkeling en leren van elkaar, faciliteren van professionalisering.
 • Ict en de omgeving: over maatschappelijke ontwikkelingen en het participeren in externe netwerken.
 • Eigen professionalisering: over de inzet van ict voor je eigen professionalisering.

Daarnaast hebben we drie specifieke beleidsthema’s onderscheiden die voor de meeste scholen urgent zijn: gelijke kansen, veiligheid en AVG (informatiebeveiliging).

16 ict-bekwaamheden van de leraar

In deze handreiking vind je 16 ict-bekwaamheden voor de leraar. Dit geeft een totaaloverzicht van vaardigheden die een leraar kan verwerven. Deze bekwaamheden vormen de leidraad om zelf aan de slag te gaan met een doordachte aanpak van ict. Daarbij kies je zelf de thema’s en onderwerpen die op jouw school belangrijk zijn. De bekwaamheden zijn dus niet bedoeld als een normerende lijst of standaardset met ict-competenties waar iedere leraar aan zou moeten voldoen.

© iStock

Meer over ict-bekwaamheid

Inzichten uit onderzoek en praktijk naar effectieve professionalisering leraren

Voor iedereen die de Kennisnet-aanpak van ict-bekwaamheid wil kunnen verantwoorden, is deze verdieping met inzichten uit onderzoek en praktijk naar effectieve professionalisering bedoeld.
Inzichten uit onderzoek en praktijk naar effectieve professionalisering leraren

Praktijkvoorbeelden en tips van experts

Wat vraagt werken aan onderwijs en ict van docenten?

Fleur Prinsen, lector digitale didactiek aan Hogeschool Rotterdam, heeft veel onderzoek gedaan naar digitale didactiek en de integratie van ict in het onderwijs. Wat vraagt werken aan onderwijs en ict van docenten?
Wat vraagt werken aan onderwijs en ict van docenten?

De rol van teacher leadership in de professionalisering van ict-bekwaamheid

Marco Snoek, lector leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, deed veel onderzoek naar professionele ontwikkeling, innovatie en teacher leadership. Op welke manieren kunnen scholen teacher leadership versterken?
De rol van teacher leadership in de professionalisering van ict-bekwaamheid

Faciliteer en erken ict-initiatieven van leraren

Professionalisering van ict-bekwaamheid komt pas goed van de grond als bestuurders oog hebben voor initiatieven van leerkrachten. Lerarenopleider Gerton Cazemier vertelt hoe je van digitale geletterdheid een samenspel maakt tussen beleidsmakers, schoolleiders en leraren.
Faciliteer en erken ict-initiatieven van leraren

Huisacademies inzetten bij professionele ontwikkeling van ict-bekwaamheid

Een manier om ict-bekwaamheid te integreren in het hr-beleid is het oprichten van huisacademies. Twee huisacademiecoördinatoren vertellen hoe zij dit hebben ingericht.
Huisacademies inzetten bij professionele ontwikkeling van ict-bekwaamheid

5 tips voor het integreren van ict-bekwaamheid in het hr-beleid

Hoe zorgen we dat leerkrachten structureel de ruimte krijgen om te werken aan hun ict-bekwaamheid?
5 tips voor het integreren van ict-bekwaamheid in het hr-beleid

Colofon

Auteurs: Manel van Kessel, Harriët Leget, Frans Schouwenburg, Laura Westerveld, Marius van Zandwijk

Deze handreiking kwam tot stand met medewerking van:

 • Michel van Ast
 • Een expertgroep met Nienke Bos, Gerton Cazemier, Fleur Prinsen, Nadira Saab en Marco Snoek
 • Een klankbordgroep met deelnemers vanuit verschillende schoolbesturen: Kim Bosters, Claudia Cobelens, Alet van Elburg-Dotinga, Thijs Goedegebure, Joost Guttinger, Gerjan Peeneman, Jörgen Rensman, Veronic van Rooij

De onderwerpen waarover wij publiceren