Meteen naar de content
  • Opinie
  • |
  • Professionalisering leraar
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Faciliteer en erken ict-initiatieven van leraren

Professionele ontwikkeling van ict-bekwaamheid komt pas echt goed van de grond als bestuurders oog hebben voor initiatieven van leerkrachten. Gerton Cazemier, lerarenopleider aan PABO Den Haag, Hogeschool Inholland, vertelt hoe je van digitale geletterdheid een samenspel maakt tussen beleidsmakers, schoolleiders en leraren.

Marius van Zandwijk

Door Marius van Zandwijk

7 maart 2022
2 minuten lezen

Wat leeft er rond de professionele ontwikkeling in de praktijk van de lerarenopleider?

“De twaalf ict-coördinatoren/i-coaches die ik opleid in po, vo en mbo zijn sleutelfiguren in de schoolorganisatie, vooral als zij effectief omgaan met de vraagstukken waar ze voor staan, en als zij op school ruimte hebben om die rol te vervullen.

“We hebben samen gesproken over het ervaren belang van de bekwaamheidsgebieden digitale geletterdheid, ict in de leersituatie, organisatie en professionalisering. De conclusie was dat zij nu het meeste belang toekennen aan professionalisering als motor voor de kerntaak van de leraar: digitale geletterdheid en ict in de leersituatie. De groep voerde een heel geanimeerd gesprek over verschillende manieren om formeel leren en informeel leren in te steken in teams.”

Hoe kunnen scholen hiermee aan de slag?

“Professionalisering op digitale geletterdheid is een samenspel. De schoolleider kan dit ondersteunen. Beleidsmakers en schoolleiders kunnen leraren faciliteren door ruimte te geven wanneer zij als pionier optreden, door hen te herkennen, erkennen en te ondersteunen. Een pionier kan en wil erkend worden. Hij of zij wil laten zien wat er mogelijk is, zodat anderen kunnen volgen.

“Soms is nieuw materiaal nodig voor de lespraktijk. Het risico op een verkeerde aanschaf is te verkleinen door als netwerk bovenschoolse ervaringen uit te wisselen. Soms is materiaal ook open beschikbaar, zoals het open leermateriaal voor digitale geletterdheid op Wikiwijs.

“In de groep kwam ook een voorbeeld voorbij van een schoolleider die de aanschaf van materiaal transactioneel bekeek. ‘Je mag de nieuwe materialen aanschaffen op voorwaarde dat je je kennis daarna deelt met het team.’ De schoolleider erkent en ondersteunt zo initiatieven en stimuleert tegelijk de verspreiding van kennis en ervaring.”

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Dit artikel is onderdeel van de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’. Met behulp van achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden, overzichten en tools kun je hiermee in jouw school het goede gesprek voeren over de ict-bekwaamheid van de leraar.

Omslagfoto van de handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

De onderwerpen waarover wij publiceren