Wat was de belangrijkste feedback op het eerste tussenproduct?

"We zijn heel tevreden met alle positieve en opbouwende feedback. De belangrijkste punten van feedback hadden betrekking op het curriculumontwerp en op de invoering van het ontwerp. Het ontwerp – dit is het model en de introductie van de vier inhoudelijke domeinen – zorgde in het begin voor spraakverwarring, aangezien de term ‘domeinen’ al gebruikt wordt door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO). In onze herziene versie hebben we dit vervangen door de term ‘perspectieven’. Deze sluiten aan op de bestaande vier domeinen van het SLO.

"Een ander belangrijk punt is de haalbaarheid van volledige integratie van digitale geletterdheid. Hierover hebben we in de tweede ontwikkelsessie veel gediscussieerd. Dit blijft onderwerp van gesprek, maar wij blijven op dit moment bij ons standpunt dat het vanuit het ideaalbeeld geïntegreerd aangeboden wordt. We kijken ook realistisch naar de praktische uitvoering en beseffen dat de keuze voor volledige integratie nog niet gemaakt kan worden."

Jullie zijn nu gekomen tot een model voor digitale geletterdheid. Kunt u uitleggen hoe het werkt?

"Het model geeft aan dat er constant beweging is binnen dit curriculum. Er worden continu verbindingen gelegd tussen betekenisvolle contexten, brede vaardigheden, onze perspectieven en de bestaande inhoudelijke domeinen. Deze samenhang moet zichtbaar worden in het hele onderwijs: van onderbouw in het primair onderwijs tot bovenbouw in het voortgezet onderwijs. Naarmate de schoolloopbaan vordert, zullen leerlingen inzien dat ze de vaardigheid die ze bij het ene leergebied opdoen kunnen toepassen in een ander leergebied. 

Het model digitale geletterdheid volgens Curriculum.nu © Curriculum.nu

"Als ik het bijvoorbeeld koppel aan grote opdracht 1 (communiceren en samenwerken), zie je dat kennis over de werking van apparaten nodig is om ermee te kunnen communiceren en samenwerken (brede vaardigheden). Door deze kennis leert men omgaan met digitale technologie en deze te gebruiken.

"Door te werken aan deze grote opdracht leert een leerling kritisch kijken naar zijn eigen gebruik van deze digitale technologie. Wat betekent het gebruik van deze digitale technologie voor de leerling in relatie tot de maatschappij, maar ook voor zijn eigen persoonlijk leven? Op die manier kunnen leerlingen onderling en met de leraar in discussie gaan over ethische kwesties die hierbij een rol spelen. Zo zie je dat één grote opdracht op verschillende manieren in verbinding staat met het model. Het model is niet statisch, maar voortdurend in beweging."

Hoe kan een school hier nu al praktisch mee aan de slag?

"Wij vinden het belangrijk dat scholen nu al aan de slag gaan met het ontwikkelen van een visie op digitale geletterdheid. Er bestaan al verschillende praktische lessuggesties die in de dagelijkse onderwijspraktijk, vanuit de visie van de eigen school, uitgeprobeerd kunnen worden.

"De huidige leerlijn digitale geletterdheid van SLO en het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet kunnen hierbij helpen. Verder kunnen we nog niet concreet zijn vanuit ons eigen model: dit is in ontwikkeling. Scholen kunnen nu al aan de slag met digitale geletterdheid aan de hand van bovenstaande voorbeelden."

Hoe geven jullie de komende tijd concreet invulling aan dit model?

"Als ontwikkelteam gaan we niet over de didactiek: dit is aan de leraren en de school zelf. De opdracht voor ons als ontwikkelteam richt zich op het ‘wat’ binnen ons onderwijs: de inhoud en doelen.

"Voor mijn gevoel zoomen we steeds verder in en wordt het steeds concreter. De volgende stap in het ontwikkelproces is het vormen van bouwstenen. Deze bouwstenen bestaan uit een beschrijving van de gewenste kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen belangrijk zijn: van het begin van het primair onderwijs tot het einde van het voortgezet onderwijs.

"Ik heb ervaren dat er meer discussie ontstaat binnen het ontwikkelteam naarmate we meer feedback ontvangen. En dat is goed: voor het maken van onderbouwde keuzes en het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak. Vooral omdat er vanuit het hele land en vanuit verschillende rollen feedback gegeven wordt. Zo heeft iedereen invloed op de ontwikkeling van het nieuwe curriculum digitale geletterdheid. Ik daag iedereen graag uit om mee te denken en feedback te geven op onze tussenproducten."

Deel deze pagina: Tweede tussenproduct curriculum: model voor het ontwerp van digitale geletterdheid

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail