Ethiek gaat over het goede handelen. Wie een ethische vraag stelt, vraagt eigenlijk: wat is het goede om te doen? Digitalisering brengt nieuwe ethische vragen met zich mee voor het onderwijs. Bijvoorbeeld: is het goed om in deze situatie data over onze leerlingen of studenten te verzamelen? En wat voor soort data verzamelen we wel en niet? Er zijn meerdere manieren om ethische vraagstukken aan te vliegen. Deze komen in verschillende publicaties en hulpmiddelen van Kennisnet aan bod.  

Wat zijn de belangrijkste ethische vraagstukken voor onderwijs en digitalisering?

De publicatie Waarden wegen: een ethisch perspectief op digitalisering (2020) geeft inzicht in een aantal belangrijke ethische vraagstukken voor het onderwijs. In de publicatie staan waarden als rechtvaardigheid, autonomie en menselijkheid centraal. Onderwijstechnologie biedt oplossingen die waarden in positieve zin versterken. Bijvoorbeeld doordat het onderwijs efficiënter of inspirerender en daardoor beter wordt. Maar als je technologie niet doordacht inzet, kunnen belangrijke waarden op het spel komen te staan. 

Robothand houdt weegschaal vast van ethische waarden
© istock

Digitale technologie maakt contact op afstand en nieuwe vormen van verbinding mogelijk. Tegelijkertijd kan gebruik van technologie betekenisvol contact tussen mensen in de weg staan. Digitale technologie vergroot de mogelijkheden voor kwetsbare en minder kansrijke leerlingen en studenten om mee te doen, maar kan ook leerlingen uitsluiten. Grote, vaak internationale technologiebedrijven hebben mooie digitale producten voor het onderwijs. Tegelijkertijd is het niet altijd voldoende duidelijk wat er met de data van leerlingen gebeurt. Ook voor scholen zelf is het de vraag op welke schaal zij data over het onderwijsproces willen verzamelen. 

In Waarden wegen worden ethische aspecten rond de inzet van digitale technologie in het onderwijs verder in beeld gebracht.

Hoe kan het onderwijs digitalisering sturen vanuit waarden?

De conclusie van Waarden wegen: scholen zouden bewuster moeten nadenken over ethische vraagstukken bij digitalisering. Het ‘Sturingsmodel waardevol digitaliseren’ laat zien hoe digitalisering waarden die voor het onderwijs belangrijk zijn kan beïnvloeden, maar óók hoe het onderwijs op basis van waarden tot reflectie over ethiek kan komen. Zo kunt u de digitalisering op school weloverwogen in de gewenste richting sturen. 

Sturingsmodel waardevol digitaliseren.

Onderwijsprofessionals kunnen dus sturen in plaats van gestuurd te worden. Bijvoorbeeld door: 

In sommige gevallen is die invloed op schoolniveau uit te oefenen; in andere gevallen vraagt het om actie op een hoger niveau, bijvoorbeeld van het bestuur, van samenwerkende besturen of op sectorniveau. 

Hoe bepalen we welke waarden voor ons onderwijs van belang zijn?

Door waarden voorop te zetten bij het ontwerp, de inkoop en de inzet van nieuwe technologie, kan het onderwijs de regie houden op digitalisering. Een tweede publicatie die we hier onder de aandacht willen brengen, de WaardenWijzer, biedt handvatten om de gedeelde waarden te benoemen, in dialoog te gaan over wat die waarden betekenen, en te bepalen of ze onder druk komen te staan in de context van nieuwe digitale mogelijkheden. Door deze gesprekken te voeren, kan het onderwijs digitalisering sturen op een manier die past bij de publieke verantwoordelijkheid.

Infographic bij de WaardenWijzer die helpt in gesprekken over onderwijswaarden en digitalisering.

Hoe krijgen we de invloed van digitalisering op het onderwijs beter in beeld?

In verschillende publicaties zoomen we verder in op de hoofdwaarden rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie: 

In andere artikelen analyseren we verschillende innovaties voor het onderwijs met een ethische bril, door de invloed op verschillende waarden te bespreken. Goed inzicht hierin helpt schoolteams bij het voeren van het gesprek en het maken van keuzes als het gaat om digitalisering in het onderwijs. Deze artikelen laten bovendien zien hoe schoolteams zelf, door te redeneren vanuit waarden, met een ethische bril kunnen kijken naar innovaties in het onderwijs: 

Hoe gaan we concreet aan de slag met een ethische vraag? 

Is het goed om chatbots die werken op basis van kunstmatige intelligentie in te zetten in ons onderwijs? Is het goed om studenten op een webcam te volgen bij het thuis afleggen van toetsen? Het Ethiekkompas van Kennisnet is een praktische tool voor onderwijsteams die aan de slag willen met dit soort ethische vragen rond digitalisering. Waarden staan hierbij centraal.  

Het Ethiekkompas levert een gestructureerde ethische reflectie op, een afgewogen antwoord op de ethische vraag én een rapport met een overzicht van de belangrijkste overwegingen. De tool is bedoeld voor alle lagen in het onderwijs en kan worden toegepast in lerarenteams, op bestuursniveau of sectorniveau, maar juist ook in teams die bestaan uit verschillende functionarissen.  

Hoe gebruikt u het Ethiekkompas?

Hoe dragen we bij aan ontwerp van digitale middelen die passen bij onze waarden?

Als u al wilt sturen op digitalisering voordat technologie de school binnenkomt, moet u sturen op het ontwerp ervan en komt ethics by design van pas. Ethics by design is een praktische aanpak die kan worden ingezet bij het ontwerp of de aanpassing van nieuwe technologieën. Met het ontwikkelen van een waardenhiërarchie (zie figuur hieronder) komen schoolteams op basis van gedeelde waarden tot normen en concrete ontwerpeisen, waar ontwerpers weer mee aan de slag kunnen. Zo kan het onderwijs actief bijdragen aan technologie die in lijn is met belangrijke onderwijswaarden.

waardenhiërarchie
Een voorbeeld van een waardenhiërarchie.

Meer weten over ethics by design?  
Lees het artikel: ‘Neem waarden als uitgangspunt bij ontwerp van ict voor onderwijs’. 

Hoe kunnen wij ons verder verdiepen in ethiek en digitalisering?

In een aantal podcasts van Kennisnet gaat strategisch adviseur ethiek Remco Pijpers in gesprek met verschillende gasten die een interessant licht werpen op ethische thema’s bij digitalisering in het onderwijs. Luister bijvoorbeeld naar:  

Andere interessante publicaties op het gebied van ethiek en digitalisering in het onderwijs:  

Deel deze pagina: Ethiek en digitalisering in het onderwijs: dit overzicht helpt u op weg

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail