De techniek staat als een huis in het mbo – dat blijkt uit de ‘Ict-monitor mbo 2017’. De hardware en software draaien naar behoren en de internetverbindingen zijn goed. Toch plukken niet alle instellingen hier de vruchten van.

Het niveau van ict-bekwaamheid, de digitale geletterdheid en de inzet van ict in het onderwijs varieert sterk per docent. Daardoor profiteren zowel docenten als leerlingen nog niet overal van de technische mogelijkheden.

Bestuurder: "We willen graag met i-coaches een bredere verandering in onze instellingen bewerkstelligen."

Veel instellingen willen dit verbeteren met behulp van een i-coach – iemand die een brug slaat tussen ict en onderwijs. Kennisnet en saMBO-ICT onderzochten bij 12 instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren.

Wat gaat er goed?

Succesfactor 1: De inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen

Op vrijwel alle instellingen is de inzet van i-coaches op een heldere manier aan onderwijskundige doelen gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat het voor alle betrokkenen duidelijk is wat het nut en het doel van de i-coach is. Wanneer hier minder aandacht voor is, worden i-coaches vaker ad hoc en operationeel ingezet.

Docent: "Ik ben zo blij met de hulp van de i-coach! Hij is een echte doorzetter, in staat om anderen te inspireren en enthousiasmeren."

Succesfactor 2: Aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach

Veel instellingen besteden de nodige aandacht aan de selectie van de i-coach, maar de meest wenselijke kandidaat blijkt wel een zeldzaamheid te zijn. Wanneer medewerkers meer organisch in de taak van i-coach rollen, ontbreekt het vaak aan afspraken en een duidelijk takenpakket. 

I-coach in het mbo
Docent: “Ik ben zo blij met de hulp van de i-coach! Hij is een echte doorzetter, in staat om anderen te inspireren en enthousiasmeren.” © Rodney Kersten / Kennisnet

Wat kan beter?

Succesfactor 3: I-coaches hebben een structurele positie

De vertaling van beleidsmatige doelen naar activiteiten op de werkvloer lukt alleen wanneer i-coaches de juiste positie hebben. In de ideale situatie vormen zij een schakel tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. In sommige instellingen mist de i-coach die verbindende kwaliteit, is bang om ongevraagd advies te geven of zelfstandig zaken op te pakken.

I-coaches ervaren voldoende sturing, ondersteuning en verbinding wanneer er een centrale kennisdeling en aanpak is. Enige ruimte voor initiatief werkt goed, maar soms is er zoveel ruimte dat de i-coach zich stuurloos voelt en de verschillende betrokkenen geen eenduidig beeld hebben van de situatie.

I-coach: "Ik had graag meer ondersteuning vanuit het bestuur gekregen, bijvoorbeeld een visiestuk waar de rol van ict duidelijker is."

De valkuilen

Succesfactor 5: transparantie over rollen en eigenaarschap

Nog niet alles gaat goed. Bij veel instellingen is er nauwelijks aandacht voor het duiden van de procesinrichting, eigenaarschap en rollen van alle betrokkenen rond de i-coaches. Vanuit meer duidelijkheid ontstaat er genoeg draagvlak in de organisatie voor de i-coach.

Implementatiemanager: "Teams en directeuren hebben hun bordje al vol. Dit onderwerp springt er niet uit om in te investeren, omdat er nog geen zichtbaar rendement is."

Succesfactor 6: Facilitering met tijd en middelen

Hoewel iedere instelling de i-coach als belangrijke schakel in de organisatie ziet, vertaalt dit zich lang niet altijd in facilitering en middelen. De meesten zien hun rol als vrijblijvend en vrijwillig, met weinig tot geen extra uren of begeleiding.

Goed op weg

In de praktijk blijkt dat wanneer een van deze factoren ontbreekt, de i-coaches de doelstellingen niet goed kunnen behalen. Ze functioneren dan bijvoorbeeld als ‘servicedesk 2.0’ of voelen zich stuurloos. Omdat de ontwikkelingen nog pril zijn, is het logisch dat veel instellingen nog zoekende zijn naar de beste werkwijze.

De publicatie ‘Bruggen bouwen’ is een startpunt om de eigen situatie onder de loep te nemen en inspiratie op te doen bij andere instellingen. Weten hoe uw instelling er voor staat? Doorloop de vragenlijst in ‘Bruggen bouwen’

Handreiking Ict-bekwaamheid

Lees meer over ict-bekwaamheid in de handreiking Ict-bekwaamheid.

 

Deel deze pagina: Ict-bekwaamheid mbo-docenten vergroten met een i-coach

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail