Meteen naar de content

Organisatie

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet zorgt ervoor dat scholen technologie kunnen benutten om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ict-risico’s te beheersen.

De drie rollen van Kennisnet

Vanuit drie elkaar aanvullende rollen draagt Kennisnet bij aan goed en veilig gebruik van ict in het onderwijs:

1. Gids en expert

We zorgen ervoor dat het onderwijs doordachte keuzes kan maken op het gebied van digitalisering. Dat doen we op basis van kennis die we verzamelen. Daarbij kijken we naar wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk. Uiteraard volgen we de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ook signaleren, agenderen en duiden we ontwikkelingen in de markt. We adviseren onze partners en schoolbesturen over de impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben op het onderwijs.

Onze kennis delen we via platforms, publicaties, netwerken, tools en bijeenkomsten. In samenwerking met de sector, sectorraden, SIVON en OCW houden we ons bezig met digitaliseringsvraagstukken en adviseren het onderwijsveld hoe hierop te acteren. Daarbij agenderen we nieuwe vraagstukken. We hebben daarbij met name aandacht voor de manier waarop we de publieke waarden in het onderwijs (menselijkheid, rechtvaardigheid en autonomie) kunnen borgen en stimuleren.

2. Ontwikkelaar en dienstverlener

We realiseren en leveren diensten binnen de landelijke publieke ict-infrastructuur waarvan het onderwijs gebruikmaakt. Dit doen we op verzoek van de sector en OCW en in nauwe samenwerking met SIVON en SURF. Hieraan ligt een zorgvuldige, gezamenlijke afweging ten grondslag, waarbij wij ons focussen op de diensten en producten die vanuit de overheid (als opdrachtgever/uitvoerder) zijn geregeld. SIVON levert individuele diensten via collectieve inkoop.

De 3 rollen van Kennisnet: 1. Expert en gids voor scholen en besturen die keuzes moeten maken over de inzet van ict, 2. Ontwikkelaar en dienstverlener van publieke ict-voorzieningen, 3. Keten- en sectorarchitect van de (sectorale en bovensectorale) ict-infrastructuur in het onderwijs

De drie rollen van Kennisnet.

Met onze producten en diensten sluiten we aan op behoeften vanuit het onderwijs. Ook hierbij gaan we weer uit van eerder genoemde publieke waarden. Het onderwijs maakt dagelijks gebruik van bijvoorbeeld Entree Federatie en Wikiwijs. Of van de Overstapservice Onderwijs en het Onderwijs Serviceregister voor een slimme en efficiënte administratieve verwerking van gegevens van leerlingen.

3. Keten- en sectorarchitect

We zorgen ervoor dat het onderwijs zicht heeft op digitale processen: op de manier waarop informatie wordt gebruikt en op hoe ict-ketens in het onderwijs zijn ingericht. Daartoe ontwikkelen we binnen het po en vo een referentiearchitectuur (FORA) en dragen we binnen Edustandaard bij aan de ROSA ketenreferentiearchitectuur. Referentiearchitectuur geeft scholen specifiek en de sector als geheel inzicht in de eigen processen, informatie en werkwijzen. We geven daarbij aan welke standaarden, architectuur en publieke voorzieningen zij kunnen (her)gebruiken.

Daarnaast hebben scholen behoefte aan richting, voor zichzelf en voor de hele sector.
Doelarchitectuur helpt hierbij om voor de sector de doelen en het pad daarnaartoe inzichtelijk te maken. We ontwikkelen een sector-doelarchitectuur (FOSA) en adviseren het onderwijs over de manieren om deze doelen te bereiken. Denk aan onderhandeling met leveranciers, publiek-private samenwerking (zoals in Edustandaard of Edu K), het realiseren van standaarden en publieke voorzieningen. Daarnaast adviseren we binnen verschillende Groeifondsprogramma’s het ministerie van OCW en de sectorraden bij het werken vanuit architectuur.

Krachtenbundeling van en voor het onderwijs

Een professionele inzet van ict vraagt om samenwerking en krachtenbundeling binnen het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en adviseert de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en MBO Digitaal bij het invullen van hun rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de onderwijssector(en). Bovendien ondersteunt Kennisnet grootschalige bestuurlijke initiatieven die als doel hebben de inzet van ict te professionaliseren.

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Raad van toezicht

Stichting Kennisnet is georganiseerd volgens een raad van toezicht-model. Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht. Het onderwijs staat aan het roer van Kennisnet; zo worden drie leden van de raad rechtstreeks benoemd door de sectorraden.

Klokkenluidersregeling

Kennisnet wil de integriteit van haar medewerkers en organisatie waarborgen. Dat doen we onder meer met de klokkenluidersregeling.

Jaarverslagen, jaarstukken en jaarplannen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

De onderwerpen waarover wij publiceren