Gids en bouwer van het ict-fundament

Kennisnet is voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ict-fundament. Vanuit onze gidsfunctie helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. De geboden kennis maken we praktisch toepasbaar, zodat onze gidsfunctie ook echt leidt tot een professionele inzet van ict in het onderwijs.

Naast gids zijn we, in samenwerking met een aantal andere partijen, bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het onderwijs bij een professionele inzet van ict.

Van en voor het onderwijs

Een professionele inzet van ict vraagt om samenwerking en krachtenbundeling binnen het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en adviseert de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en saMBO-ICT bij het invullen van hun rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de onderwijssector(en). Bovendien ondersteunt Kennisnet grootschalige bestuurlijke initiatieven die ten doel hebben de inzet van ict te professionaliseren.

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Raad van toezicht

Stichting Kennisnet is georganiseerd volgens een raad van toezicht-model. Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht. Het onderwijs staat aan het roer van Kennisnet; zo worden drie leden van de raad rechtstreeks benoemd door de sectorraden.

Klokkenluidersregeling

Kennisnet wil de integriteit van haar medewerkers en organisatie waarborgen. Dat doen we onder meer met de klokkenluidersregeling.