Als leverancier van digitale diensten heeft Kennisnet voor het onderwijs het privacyconvenant ondertekend. Dit betekent dat er contracten tussen schoolbesturen en Kennisnet ondertekend moeten worden.

Deze contracten waarborgen dat Kennisnet met de Nummervoorziening zorgvuldig omgaat met leerlinggegevens. De contracten zijn volgens het privacyconvenant en sluiten aan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is.

De contracten zijn standaard voor alle scholen. Er wordt gebruik gemaakt van het model zoals dat voor het po, vo en mbo is voorgeschreven in het privacyconvenant.

Wat moet het schoolbestuur doen?

Kennisnet benadert schoolbesturen die zich hebben aangemeld voor de Nummervoorziening met de set contracten. Het is niet nodig om de contracten per school(vestiging) te ondertekenen. De contracten gelden voor alle scholen die onder het bestuur vallen en die diensten afnemen bij Kennisnet.

Waarom moet het schoolbestuur tekenen?

Het privacyconvenant is er om waarborgen te creëren voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers. Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk uitgangspunt dat een schoolbestuur verantwoordelijk is om de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen.

De wet stelt daarom dat contracten met leveranciers – die verwerkers worden genoemd – ondertekend moeten worden door, of namens, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens: het schoolbestuur of college van bestuur in het mbo.

Wat ontvangen schoolbesturen?

De volgende contracten moeten door schoolbesturen ondertekend worden:

Daarnaast ontvangt het schoolbestuur: