Privacyconvenant 

Kennisnet is ondertekenaar van het Privacyconvenant onderwijs. Dit convenant is er om waarborgen te creëren voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers. 

Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk uitgangspunt dat een schoolbestuur verantwoordelijk is om de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen.  

De wet stelt daarom dat contracten met leveranciers als Kennisnet – die verwerkers worden genoemd – ondertekend moeten worden door, of namens, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens: het schoolbestuur of college van bestuur in het mbo. 

Om scholen te helpen de juiste afspraken te maken, is in het privacyconvenant afgesproken dat een leverancier een voorstel voor een overeenkomst maakt. Kennisnet stuurt daarom een contract dat voldoet aan de juiste voorwaarden van het privacyconvenant. 

Overeenkomsten voor scholen 

Bij gebruik van de voorziening Entree Federatie van Kennisnet wordt met Schoolbesturen (po/vo) of colleges van bestuur (mbo) het volgende overeen gekomen: 

Het is de verplichting van ieder schoolbestuur om ook met de leveranciers van de leermiddelen waar, via Entree Federatie, gebruik van gemaakt wordt gebruiksvoorwaarden en een verwerkersovereenkomst af te sluiten.  

Voor het uitwisselen van persoons gerelateerde gegevens wordt gewerkt met een Attribute Release Policy (ARP). De school sluit deze af met de aanbieders van leermiddelen, Kennisnet ondersteunt hierbij.  

Overeenkomsten voor dienstleveranciers

Met leveranciers van diensten, die aangesloten zijn op Entree Federatie, wordt overeengekomen: