Leraren en docenten hebben tijdens afstandsonderwijs minder direct contact met leerlingen en studenten dan in de klas. Ook de interactie tijdens de digitale lessen verloopt anders dan in de klas. Het is daarom belangrijk dat juist tijdens het online leerproces gecheckt wordt of leerlingen de stof begrijpen, zodat leraren en docenten kunnen bepalen wat zij al beheersen en nog moeten leren. Formatieve toetsing of assessment – waarbij de nadruk ligt op het meten van voortgang en minder op het meten van kennis – leent zich hier goed voor.

Geleerde lessen uit onderzoek

In de geleerde lessen gaan we op basis van diverse nationale en internationale onderzoeken na wat werkt op het gebied van toetsen en evaluatie bij afstandsonderwijs en hoe scholen daar in de toekomst rekening mee kunnen houden bij het aanbieden van flexibel onderwijs.

Monitoren van het leerproces

Over het algemeen liep het monitoren van het leerproces in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) niet optimaal tijdens het afstandsonderwijs. Een groot deel van de leraren en docenten had online minder zicht op de ontwikkeling van leerlingen dan in de klas. Soms stonden camera’s uit, waardoor er letterlijk geen zicht was. Leraren en docenten konden dus over het algemeen moeilijker merken of leerlingen betrokken waren bij de les en de lesstof snapten.

Er was in het po ook een kleine groep leraren die bij afstandsonderwijs juist beter overzicht had op vorderingen van leerlingen in vergelijking met fysiek onderwijs. Zij zetten op effectieve wijze online applicaties in om het leren van hun leerlingen te monitoren en profiteerden zo op dit gebied van het online lesgeven.

Meten van voortgang

Juist bij afstandsonderwijs is zicht krijgen op de voortgang van een leerling belangrijk. Hoewel formatieve toetsing en evaluatie zich daar goed voor lenen, is er beperkt gebruik van gemaakt. Tools als Google Forms, Microsoft Forms of (digitale) wisbordjes werden her en der ingezet, maar formatieve assessment tools werd niet breed ingezet en peer feedback werd erg weinig toegepast.

Leraar bekijkt toetsresultaten op laptop
Leraren en docenten hebben tijdens afstandsonderwijs minder direct contact met leerlingen en studenten dan in de klas. Ook de interactie tijdens de digitale lessen verloopt anders dan in de klas.© ISTOCK

Om het leerproces van studenten te monitoren, werd in het mbo veel gewerkt met het maken en inleveren van opdrachten en werkstukken. Zo heeft een aantal instellingen een online werkomgeving gecreëerd, waarin studenten bijvoorbeeld samen een businessplan kunnen maken. Andere docenten lieten studenten zelf een presentatie via Teams verzorgen. Ook praktijkopdrachten werden soms op afstand uitgevoerd door middel van het opnemen van video’s. Studenten voelden minder druk bij een formatieve toets, dan bij een summatieve toets. 

Hoewel het gebruik nog beperkt was, ziet een deel van de leraren en docenten het nut van formatieve toetsing en evaluatie in en gaven ze aan er in de toekomst meer gebruik van te willen maken.

Meten van kennis

Digitale summatieve toetsen werden met name in het vo vaker en op verschillende manieren ingezet. Sommige docenten namen mondeling online toetsen af en andere lieten leerlingen een open boek toets maken. Ook werden door leerlingen schriftelijke overhoringen en proefwerken online gemaakt. Uit onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs blijkt dat minder middelbare scholen genormeerde toetsen hebben afgenomen tijdens afstandsonderwijs. Desondanks geven scholen aan dat er leervertraging is opgelopen. Zij baseren zich daarbij op inschattingen van docenten, op dat wat leerlingen hun teruggeven en de resultaten van methodetoetsen. 

Zowel docenten als studenten in het mbo hebben een voorkeur voor de ‘klassieke vormen’ van examineren, gewoon op locatie. Sommige studenten vonden toetsen op afstand wel prettig, omdat zij hierdoor minder hoefden te reizen. 

Summatief en formatief toetsen

Met summatieve toetsing wordt bepaald of de leerstof na een bepaalde periode wordt beheerst. Als de toets niet voldoende is gemaakt, wordt vaak van de leerling of student gevraagd de toets opnieuw te maken. Formatieve toetsing ondersteunt het leerproces. Met een formatieve toets krijgt de leraar zicht op wat de leerling of student weet of kan, en kan de leraar de instructie en het lesmateriaal hierop aanpassen. Met een formatieve toets krijgt ook de leerling informatie over wat hij of zij weet en wat nog geleerd moet worden om het leerdoel te bereiken. Formatieve toetsing wordt tijdens het leerproces gebruikt om de leerdoelen te bereiken en niet om na een bepaalde periode vast te stellen wat een leerling heeft geleerd. Lees op lesopafstand.nl meer over formatief handelen.

Tips en adviezen

Wat kunt u tijdens afstandsonderwijs doen om zicht te houden op het leerproces van leerlingen en studenten met behulp van toetsen en evaluatie?

Praktijkvoorbeeld

Docent Cees Koole ziet grote voordelen van online toetsen. Hij vertelt waarom hij nu beter zicht heeft op de voortgang van zijn leerlingen en hoe hij omgaat met spieken. Lees het praktijkvoorbeeld op voortgezetleren.nl 

Bronnen en onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken over toetsen en evalueren bij afstandsonderwijs. Wilt u meer weten of u er verder in verdiepen? Meer informatie vindt u in een van de volgende onderzoeken:

Meer geleerde lessen

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Geleerde lessen van afstandsonderwijs”. Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de andere geleerde lessen? Lees dan ook:

Deel deze pagina: Toetsen en evalueren bij afstandsonderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina