Impuls Open Leermateriaal 

Ga naar open leermateriaal.nl

Leraren zoeken naar manieren om het onderwijs beter te laten aansluiten bij hun leerlingen. De traditionele lesmethode kan hiervoor een goede basis bieden, maar leraren hebben behoefte aan grotere keuzevrijheid en meer regie. Ze willen bijvoorbeeld kunnen inspelen op de actualiteit, inzoomen op specifieke thema’s of extra materiaal gebruiken voor een bepaald leerdoel. Daarom gebruiken ze open leermateriaal. Met open leermateriaal ontstaat een grotere verscheidenheid aan goed en flexibel inzetbaar leermateriaal. Open leermateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar, bewerkbaar en deelbaar. Het is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. 

Het programma Impuls Open Leermateriaal zorgt voor een stevige stap vooruit bij de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal. 

Wat gebeurt er in het programma? 

Lees op openleermateriaal.nl welke inspirerende projecten scholen al organiseren. 

Van wie is Impuls Open Leermateriaal? 

Naast Kennisnet zijn de volgende partijen betrokken bij het programma: Beeld & Geluid, Cito, EducationWarehouse, Go-Lab/Universiteit Twente, Lerarencollectief, ministerie van OCW, Onderwijsspecialisten, Open Leermiddelen Alliantie Nederland, Platform Talent voor Technologie, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen vo (VVVO), PO-Raad, Profielenberaad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, SLO, SIVON, Stichting Platforms vmbo, VO-content, VO-raad.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? 

Schrijf hier in voor de nieuwsbrief