Met trots presenteren we ons Jaarplan 2023. Het is gebaseerd op de nieuwe koers voor de komende jaren. Met onze expertise en diensten kunnen scholen de komende jaren het beste onderwijs bieden aan hun leerlingen.

Samen met onze partners richten wij ons op drie strategische thema’s: 

Dit doen wij vanuit drie rollen:

Drie rollen van Kennisnet
De 3 rollen van Kennisnet.

Elke dag staat het onderwijs voor de uitdaging om leerlingen het beste onderwijs te geven. Duizenden onderwijsprofessionals zetten zich daar dagelijks voor in. Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van digitale technologie. Denk aan de leerling- en administratiesystemen, online leeromgevingen, tools om online met elkaar samen te werken en digitaal lesmateriaal.

De vrijblijvendheid voorbij

Er is momenteel veel bestuurlijke en politieke aandacht voor het nut en de noodzaak van technologie in het onderwijs, goede organisatie en bedrijfsvoering van de ict, en regie op technologische ontwikkelingen. Dit wordt ingegeven door zorgen over teruglopende onderwijsresultaten, kansenongelijkheid, lerarentekorten en werkdruk. ‘De vrijblijvendheid voorbij’ lijkt hierbij een nieuw adagium.

In verschillende rapporten, maar ook in het publieke debat wordt opgeroepen tot aandacht voor een stevig curriculum, een lerende cultuur en meer professionele ruimte voor docenten. Digitalisering krijgt hierbij expliciet aandacht. Zo wees een adviesgroep van bestuurders uit het po en vo begin 2022 op het belang van bestuurlijke aandacht voor digitalisering in het adviesrapport ‘Regie op ICT’.  Digitalisering kan helpen het onderwijs flexibeler in te richten, lessen te verrijken en goed te differentiëren.

Digitale weerbaarheid vergroten

De digitale veiligheid van onderwijsinstellingen is geen vanzelfsprekendheid meer. Ook onderwijsinstellingen krijgen te maken met digitale verstoringen zoals hacks en ransomware. Kennisnet vindt het daarom noodzakelijk om de digitale weerbaarheid (cybersecurity) van het onderwijs te vergroten. Samen met de sectorraden, SIVON en het ministerie van OCW zet Kennisnet zich de komende jaren in om de digitale veiligheid van het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Daarnaast zorgen we al jaren voor een landelijke ict-infrastructuur voor het onderwijs. Met diverse publieke voorzieningen bieden we ondersteuning aan alle schoolbesturen om hun eigen ict-omgeving en informatievoorziening professioneel en veilig te organiseren.  

Borging van publieke waarden

De toenemende afhankelijkheid van digitale systemen en marktpartijen zorgt voor vraagstukken die collectieve daadkracht vragen. In samenwerking met de sectorraden, SIVON, SURF en het ministerie van OCW zorgen we voor goede afspraken met de markt over de borging van publieke waarden, zoals menselijkheid en rechtvaardigheid, waaronder kansengelijkheid. We brengen de discussie op gang over een goede omgang met data en AI. En we maken publiek-private afspraken waardoor bijvoorbeeld de toegang tot en levering van leermiddelen efficiënt verloopt.

Het gaat om onderwijsvernieuwing

Digitalisering van het onderwijs heeft de afgelopen jaren een sprong voorwaarts gemaakt. En er zijn nog meer stappen nodig. Hoe kunnen we in het onderwijs digitale veiligheid nog beter garanderen? Wat betekent dit voor de digitale infrastructuur op en tussen scholen? Hoe kunnen we veilig omgaan met data? Hoe kunnen we het onderwijs innoveren met behulp van technologie? Kunnen we daarbij ook (meer/beter) gebruikmaken van digitale (open) leermiddelen? Hoe houden we de ict-vaardigheden van leraren op peil? Hoe kunnen we de digitale geletterdheid integreren in het curriculum? Enzovoort.

Daarbij gaat het niet om digitalisering an sich, maar om onderwijsvernieuwing in bredere zin. Een nuance die soms wordt vergeten. In het voorwoord van ons jaarplan geven we daar een voorbeeld van.

Alleen samen kunnen we werken aan goed onderwijs voor iedere leerling en student.

Deel deze pagina: Jaarplan Kennisnet 2023: een koers voor de toekomst

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail