Als leverancier van digitale diensten, heeft Kennisnet voor het onderwijs het privacyconvenant ondertekend. Dit betekent dat er nieuwe contracten ondertekend moeten worden.

De nieuwe contracten waarborgen dat Kennisnet met haar diensten zorgvuldig omgaat met leerlinggegevens. De nieuwe contracten zijn volgens het privacyconvenant en sluiten aan op de de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is.

De contracten zijn standaard voor alle scholen. Er wordt gebruik gemaakt van het model zoals dat voor het po en vo is voorgeschreven in het privacyconvenant.

Om welke diensten gaat het?

De diensten van Kennisnet waar persoonsgegevens in verwerkt worden zijn Nummervoorziening en Entree Federatie. Voor deze diensten moeten contracten ondertekend worden. Voor alle andere diensten van Kennisnet tekent het schoolbestuur geen contract met Kennisnet; in deze diensten worden geen persoonsgegevens verwerkt en de privacy impact is kleiner. Maar ook omdat de diensten gebruikt worden door individuele gebruikers of omdat Kennisnet sub-bewerker is.

Wat verandert er?

Schoolbesturen en leveranciers die aangesloten zijn op Entree Federatie en/of Nummervoorziening moeten een nieuw contract ondertekenen.

Stapsgewijs worden aan ieder schoolbestuur per onderwijssector de nieuwe contracten ter beschikking gesteld. Voor 1 mei 2018 ontvangt ieder schoolbestuur en iedere leverancier de contracten.

Wat moet het schoolbestuur doen?

Het schoolbestuur tekent na ontvangst de set contracten met Kennisnet. De contracten worden voor 1 mei 2018 automatisch toegestuurd door Kennisnet. Het is niet nodig om de contracten per school (vestiging) te ondertekenen. De contracten gelden voor alle scholen die onder het bestuur vallen en die diensten afnemen bij Kennisnet.

Schoolbesturen wijzen bij ondertekening direct per school een contactpersoon aan die gemachtigd is om operationeel contact te onderhouden met Kennisnet over de diensten.

Waarom moet het schoolbestuur tekenen?

Het privacyconvenant is er om waarborgen te creëren voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers. Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk uitgangspunt dat een schoolbestuur verantwoordelijk is om de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen. De wet stelt daarom dat contracten met leveranciers - die bewerkers worden genoemd- ondertekend moet worden door, of namens, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens: het schoolbestuur of college van bestuur in het mbo.

Wat ontvangen schoolbesturen?

De volgende contracten moeten door schoolbesturen ondertekent worden:

Daarnaast ontvangt de school:

Wat ontvangt een leverancier?

Aan leveranciers van diensten, die aangesloten zijn op Entree Federatie en/of Nummervoorziening, wordt ter ondertekening aangeboden:

Het is de verplichting van ieder schoolbestuur dat met alle leveranciers gebruiksvoorwaarden en een bewerkersovereenkomst is afgesloten. Om scholen te helpen de juiste afspraken te maken, is in het privacyconvenant afgesproken dat een leverancier een voorstel voor een overeenkomst maakt. Kennisnet stuurt daarom een contract dat voldoet aan de juiste voorwaarden van het privacyconvenant.

Wat moet een leverancier doen?

Leveranciers ontvangen nieuwe aansluitvoorwaarden die zij ondertekenen. Deze worden voor 1 mei 2018 toegestuurd.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Terug