Als leverancier van digitale diensten, heeft Kennisnet voor het onderwijs het privacyconvenant ondertekend. Dit betekent dat er nieuwe contracten ondertekend moeten worden.

De nieuwe contracten waarborgen dat Kennisnet met haar diensten zorgvuldig omgaat met leerlinggegevens. De nieuwe contracten zijn volgens het privacyconvenant en sluiten aan op de de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

De contracten zijn standaard voor alle scholen. Er wordt gebruik gemaakt van het model zoals dat voor het po, vo en mbo is voorgeschreven in het privacyconvenant.

Wat verandert er?

Schoolbesturen en leveranciers die aangesloten zijn op Entree Federatie en/of Nummervoorziening moeten een nieuw contract ondertekenen.

Stapsgewijs worden aan ieder schoolbestuur per onderwijssector de nieuwe contracten ter beschikking gesteld. Vanaf medio april 2018 neemt Kennisnet contact op met schoolbesturen en leveranciers om de nieuwe contracten in orde te maken.

Wat moet het schoolbestuur doen?

Kennisnet benadert vanaf medio april schoolbesturen met de nieuwe set contracten. Het is niet nodig om de contracten per school (vestiging) te ondertekenen. De contracten gelden voor alle scholen die onder het bestuur vallen en die diensten afnemen bij Kennisnet.

Waarom moet het schoolbestuur tekenen?

Het privacyconvenant is er om waarborgen te creëren voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers. Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk uitgangspunt dat een schoolbestuur verantwoordelijk is om de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen. De wet stelt daarom dat contracten met leveranciers – die verwerkers worden genoemd – ondertekend moeten worden door, of namens, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens: het schoolbestuur of college van bestuur in het mbo.

Wat ontvangen schoolbesturen?

De volgende contracten moeten door schoolbesturen ondertekend worden:

Daarnaast ontvangt het schoolbestuur:

Wat ontvangt een leverancier?

Aan leveranciers van diensten, die aangesloten zijn op Entree Federatie en/of Nummervoorziening, wordt ter ondertekening aangeboden:

Het is de verplichting van ieder schoolbestuur dat met alle leveranciers gebruiksvoorwaarden en een verwerkersovereenkomst zijn afgesloten. Om scholen te helpen de juiste afspraken te maken, is in het privacyconvenant afgesproken dat een leverancier een voorstel voor een overeenkomst maakt. Kennisnet stuurt daarom een contract dat voldoet aan de juiste voorwaarden van het privacyconvenant.

Wat moet een leverancier doen?

Leveranciers ontvangen nieuwe aansluitvoorwaarden die zij ondertekenen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kennisnet support via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.