Het nieuwe jaarplan beschrijft de inhoudelijke focus en concrete activiteiten van Kennisnet in 2018. Het jaarplan kwam tot stand op basis van gesprekken met de PO-Raad, VO-raad, saMBO-ICT en het ministerie van OCW. Daarbij vormden de thema's uit het meerjarenplan 2015-2018 het uitgangspunt: Eigentijdse leermiddelen, slimme organisatie van het leren en meer rendement uit ict.

Elke leerling verdient eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs. Daarom ondersteunt Kennisnet scholen met ict
© Kennisnet/Loek Weijts

De thema's uit het meerjarenplan zijn ook in 2018 relevant voor het onderwijs. In de laatste jaren zien we wel een toename van het belang van het administratieve domein. Het slim en veilig organiseren van het onderwijsproces, het verminderen van de administratieve lasten en - met het oog op de invoering van de AVG - het op orde krijgen van de informatiebeveiliging en privacy zijn belangrijke thema's voor het onderwijs.

Ict doordacht inzetten

Het onderwijs maakt onder invloed van de digitalisering een grote ontwikkeling door. Scholen willen innoveren en de mogelijkheden gebruiken die ict hen biedt. De Vier in balans-monitor 2017 concludeert dan ook dat het gebruik van ict in het onderwijs is toegenomen. Schoolleiders en bestuurders streven ernaar om deze groei ook in de komende jaren voort te zetten.

Tegelijkertijd moeten scholen ict wel op een doordachte manier in het onderwijs inzetten. Dat benadrukte ook de Onderwijsraad in zijn adviesrapport 'Doordacht digitaal'. Kennisnet draagt hieraan bij door het onderwijs expertise te bieden en door schoolbesturen te ondersteunen bij het effectief en efficiënt inzetten van ict.

De functies van Kennisnet

Kennisnet is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een publieke landelijke ict-infrastructuur die voor de onderwijssector(en) van belang zijn om publieke belangen te borgen. Ook ondersteunen we het onderwijs bij het voeren van regie op de ict-ontwikkelingen (en het beschikbare aanbod) en bij het bepalen van een effectieve (collectieve) strategie. Bovendien vervult Kennisnet een expertisefunctie, waardoor de mogelijkheden van ict - en de beschikbare ict-infrastructuur- binnen het onderwijs beter kunnen worden benut.

Stimuleren van de publiek-private dialoog

Om ict goed voor het onderwijs te laten werken, is een goede samenwerking tussen publieke en private partijen van groot belang. Kennisnet ondersteunt het publiek-private platform Edu-K, waarin sectorraden samenwerken met marktpartijen om de onderwijsketen veiliger en betrouwbaarder te maken. Op sectoroverstijgend niveau werken we aan het bundelen en verhelderen van de vraag van scholen op het gebied van ict. Zo kunnen zij een stevigere vraag aan de markt stellen en komen ict-toepassingen sneller beschikbaar voor het gehele onderwijs.

Downloads

Deel Zo laat Kennisnet ict werken voor het onderwijs in 2018

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug