In dit nummer van 4W staan de volgende artikelen:

Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen

Het is niet eenvoudig om te zeggen hoe vaak digitaal pesten of cyberpesten in Nederland voorkomt, doordat de invloed van de meetmethode groot is. In de wetenschappelijke literatuur spreekt men van cyberpesten als:

  1. er sprake is van een machtsongelijkheid tussen dader en slachtoffer
  2. het kwetsende gedrag zich herhaalt gedurende een langere periode
  3. de dader de intentie heeft om het slachtoffer te kwetsen

De meeste onderzoeken naar het vóórkomen van digitaal pesten in Nederland hanteren deze drie voorwaarden niet, waardoor het niet duidelijk is hoeveel jongeren in Nederland slachtoffer zijn van digitaal pesten. Naargelang de aard van het onderzoek variëren de statistieken over slachtofferschap van cyberpesten tussen 3,3% en 72%.

Er is onvoldoende onderzocht wat werkt tegen cyberpesten. Van een aantal elementen in preventiecampagnes tegen traditioneel pesten is wél duidelijk dat ze effectief zijn. Vooralsnog blijft het echter onduidelijk in welke mate deze elementen ook effectief zijn bij het aanpakken van cyberpesten.

Effecten van learning analytics bij computerondersteund samenwerkend leren

Met learning analytics zijn leeractiviteiten van leerlingen te analyseren en in grafische vorm terug te koppelen aan leraren en leerlingen. De beschikbaarheid van deze vorm van learning analytics verandert en activeert het samenwerkingsproces. Enerzijds doordat leraren meer zicht hebben op het functioneren van de verschillende groepjes, waardoor ze hun aandacht kunnen richten op groepjes die dit nodig hebben. Anderzijds doordat de leerlingen zich meer bewust worden van het samenwerkingsproces en hoe ze dit beter kunnen laten verlopen. Er is geen direct verband aangetoond tussen deze vorm van learning analytics en leeropbrengsten.

Blended learning effectiever met regelmatig online

Blended learning (de combinatie van contactonderwijs met online leren) is gemiddeld iets effectiever dan meer traditioneel leren, en ongeveer even aantrekkelijk. Niet alle vormen van blended learning zijn effectief: dit hangt samen met het gebruik van regelmatig online toetsen, zelftesten en quizzen. Deze vormen van online toetsen hebben drie mogelijke positieve effecten:

Zo vormgegeven leidt blended learning tot verbetering van het onderwijs.

Cognitieve balans: wat is het en hoe kan het onderwijs erop inspelen?

Onder cognitieve balans verstaan we de competentie te kunnen switchen tussen het focussen van aandacht en het verdelen van aandacht. Sommige mensen zijn van nature beter in het focussen van aandacht, terwijl anderen beter zijn in het verdelen ervan. Bepalend hiervoor is het aangeboren basisniveau dopamine in de delen van het brein die zich bezighouden met respectievelijk focus en flexibiliteit. Die verschillen zorgen ervoor dat mensen verschillend reageren op het vooruitzicht van een beloning. Bij de een heeft dit een positief effect op een prestatie, bij de ander juist een negatief effect. De cognitieve balans is op verschillende manieren te beïnvloeden: met medicatie, door gebeurtenissen in de omgeving en met training.

Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief ict-programma

Leerlingen die (thuis) rekenen oefenen met een ict-programma dat voorziet in een individueel adaptief oefentraject, gaan vooruit in hun rekenvaardigheden en komen tot een hoger referentieniveau. Het effect van oefenen met dit type ict-toepassing is toe te schrijven aan het individuele maatwerk dat het programma biedt in combinatie met extra oefentijd, en niet louter aan de extra oefentijd. De effecten van thuis oefenen in de eigen tijd zijn even groot of zelfs groter dan oefenen onder schooltijd in aanwezigheid van de leraar. Het resultaat is relatief onafhankelijk van de houding van de leraar. Wel kan hij of zij door stimulering en controle van de leerlingen het oefengedrag beïnvloeden en daarmee het effect van het ict-programma zonder veel moeite vergroten. Dit komt vooral de laagst-presterende leerlingen ten goede.

Technisch lezen oefenen met een adaptieve leesapp

Drie principes zijn belangrijk bij de ontwikkeling en beoordeling van educatieve lees-apps: inhoudelijk goede (evidence-based) oefeningen, adaptiviteit en motiverende opbouw en vormgeving. De lees-app Letterprins is volgens deze principes ontwikkeld. SBO-leerlingen die met de lees-app oefenden, verbeterden hun vaardigheden op het gebied van letter-tekenkoppelingen en het lezen op tekstniveau.

Downloads

Deel Weten wat werkt en waarom - 4W 2014, nummer 4

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug