Ook hebben leraren mogelijk meer ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van lessen waarin tablets een aanvullende rol hebben, in plaats van een vervangende rol. 

Dit stellen onderzoekers van de Universiteit Twente naar aanleiding van een onderzoek naar de professionele overwegingen van basisschoolleraren bij de inzet van tablets in hun lessen. Het onderzoek in opdracht van Kennisnet, is uitgevoerd bij de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Er zijn 21 lessen geobserveerd. Aan leraren is gevraagd welke verwachtingen zij hebben over de inzet van iPads. Ook is onderzocht hoe de iPads daadwerkelijk werden ingezet in de les.

Nieuw onderzoek naar verwachtingen basisschoolleraren over inzet tablets Leerkrachten hebben positieve verwachtingen van de inzet van tablets in de les. Ze worden in de praktijk vooral ingezet als vervanging van schriften en lesboeken. Het lijkt erop dat leraren tablets anders willen inzetten, maar zij zoeken nog naar de juiste type app
Leraren hebben positieve verwachtingen van de inzet van tablets in de les © Kees van de Veen / Hollandse Hoogte

Verwachtingen van leraren over inzet tablets

Net als uit eerder onderzoek komt uit deze studie naar voren dat de meerderheid van de leraren het lesgeven met ict relevant vindt. Alle leraren verwachten dat iPads in de les bijdragen aan de motivatie van leerlingen. Lessen worden er volgens hen leuker, aantrekkelijker en boeiender door. De tablets bieden volgens leraren meerwaarde door de mogelijkheid om te differentiëren. Leerlingen kunnen werken op hun eigen niveau, omdat het niveau van applicaties kan worden ingesteld.

Zicht op eigen niveau

De iPad kan er volgens leerkrachten ook aan bijdragen dat leerlingen meer zicht krijgen op hun eigen niveau, want zij krijgen automatische feedback en zien zo welke resultaten zij bereiken. Ook noemen leraren de mogelijkheid om oefeningen te automatiseren. Zij verwachten dat leerlingen meer opgaven kunnen doen, of sneller kunnen werken.

Veel leraren denken dat de iPad een geschikte ondersteuning is voor de les, door auditieve en visuele functies, maar ook omdat een iPad veel ander materiaal kan vervangen. De rol van de leraar bij het inzetten van de iPad in het onderwijs varieert per les, en niet per leraar.

Inzet van iPads in de lespraktijk

In de praktijk worden iPads ingezet bij verschillende vakken en lesonderdelen. Ze zijn het meest ingezet voor het vak Taal, en dan voornamelijk voor het verwerken van de les. Meestal werden de iPads ingezet bij individuele werkvormen. Er wordt vooral gebruik gemaakt van apps die bedoeld zijn voor kennisontwikkeling op een specifiek gebied ('tutor'-apps) en apps zoals tekstverwerkers ('tool'-apps). Uit het onderzoek komt naar voren dat veel leraren nog zoekende zijn naar het beste type app.

Problemen, die in de les ontstaan bij de inzet van iPads, worden over het algemeen snel verholpen door leerkrachten. Van de 21 lessen is er slechts één les dermate gehinderd dat leerlingen naar verwachting minder hebben gepresteerd.

iPads en klassenmanagement

De iPad kan volgens leraren bijdragen aan klassenmanagement, want leerlingen kunnen hun werk digitaal inleveren. Dat zorgt volgens leraren voor minder onrust in de klas. De leraar kan thuis nakijken, de iPad kan een deel van dat werk doen en door de tablets is minder ander materiaal nodig.

iPads kunnen volgens leraren ook belemmerend werken voor het klassenmanagement. Bijvoorbeeld als er geen apps zijn die goed aansluiten bij de lessen, als leerlingen documenten van gedeelde iPads verwijderen. Ook kan het verstorend werken als leerlingen de iPad pakken.

Downloads

Deel Onderzoek naar verwachtingen leraren po over inzet tablets

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug