In een tijd waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van ict, is het voor scholen steeds belangrijker dat zij weten hoe ze om moeten gaan met beeldmateriaal van leerlingen. Daarom publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nieuwe beleidsregels. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat scholen altijd toestemming vragen voor het gebruik van foto's en video's van leerlingen. Ook gelden er eisen voor de vorm waarin toestemming wordt gevraagd.

De wet

Privacy wordt in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet wordt op 25 mei 2018 vervangen door strengere Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Foto’s en video’s van leerlingen zijn persoonsgegevens en vallen daarmee onder deze wet. Daarom gelden er eisen voor het gebruik van beeldmateriaal. Het gaat om alle vormen van gebruik, zoals:  

Mag je deze foto gebruiken op de website van je school? Volgens de nieuwe beleidsregels van de AP moet je toestemming vragen aan de ouders. © Kennisnet

Eisen aan toestemming

Als een school foto’s of video’s van leerlingen gebruikt, dan is daar altijd toestemming van ouders voor nodig. Als de leerling 16 jaar of ouder is, moet de leerling daar zelf toestemming voor geven. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

  1. De toestemming moet in vrijheid worden gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat ouders en leerlingen altijd moeten kunnen weigeren, zonder dat daar sancties aan zijn verbonden. De inschrijving van een leerling op school mag bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van de toestemming om beeldmateriaal te gebruiken.
  2. De toestemming moet ‘ondubbelzinnig zijn’. Dit betekent niet dat toestemming dat je mag aannemen dat de ouders het goed vinden dat je beeldmateriaal gebruikt. Wie zwijgt, stemt dus niet toe. Ook mag je de toestemming niet verbergen in de voorwaarden bij inschrijving of in de schoolregels. Je moet de toestemming namelijk altijd kunnen aantonen.
  3. De toestemming is specifiek. Dit houdt in dat het duidelijk is voor de leerling en zijn ouders waar toestemming voor wordt gegeven. Bij het vragen van toestemming is duidelijk hoe het beeldmateriaal wordt gebruikt: bijvoorbeeld op de website, nieuwsbrief of sociale media), en wat het doel is (bijvoorbeeld informeren van de ouders en leerlingen of promotie van de school). 

Toestemming die eenmaal is gegeven, mag op ieder moment worden ingetrokken. En natuurlijk gebruik je het beeldmateriaal niet als er (nog) geen toestemming is gegeven. 

Advies Kennisnet

De beleidsregels van de AP benadrukken dat scholen het vragen toestemming serieus moeten nemen. Ook al leidt dat tot extra administratieve rompslomp. Helaas geven de beleidsregels geen antwoord op de vraag of de toestemming eenmalig is: bijvoorbeeld bij inschrijving, of jaarlijks gevraagd moet worden. Als het (praktisch) niet uitvoerbaar is om jaarlijks toestemming te vragen, adviseert Kennisnet om ieder jaar de ouders en leerlingen te informeren over het gebruik van beeldmateriaal. Daarbij is het belangrijk om te verwijzen naar de toestemming die bij de inschrijving is gegeven. Er zijn dan twee opties:

Beveiliging

Volgens de AP moeten scholen beeldmateriaal van leerlingen goed beveiligen. Leerlingen en ouders moeten de garantie hebben dat foto’s en video’s niet in verkeerde handen terecht komen. Een passende technische beveligingsmaatregel is volgens de AP een portal (fotoalbum) op de website die alleen toegankelijk is voor leerlingen en ouders met bijvoorbeeld een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

Aan de slag met informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Om scholen in het po en vo te helpen met IBP, heeft Kennisnet met de sectorraden de Aanpak IBP ontwikkeld. Deze aanpak geeft onder andere antwoord op vragen als: hoe ga je om met leerlinggegevens en welke afspraken moeten scholen maken met leveranciers van digitaal leermateriaal? 

Bekijk de Aanpak IBP (Informatiebeveiliging en Privacy)

Deel Nieuwe beleidsregels voor gebruik beeldmateriaal leerlingen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug