Wat doet saMBO-ICT precies?

"Wij zijn een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen met als doel het versterken van de sector. Dit gebeurt door bestaande ict-initiatieven en -organisaties en de instellingen bij elkaar te brengen en zo beter samen te werken. Kernbegrippen voor wat wij doen zijn: belangenbehartiging, kennisdeling en opdrachtgeverschap. Die drie liggen in elkaars verlengde.

Er moet meer aandacht komen in het mbo voor de rol die technologie in toekomstige beroepen speelt © David Rozing/Hollandse Hoogte

"Kennisdeling leidt bijvoorbeeld vaak tot meer inzicht waar behoefte aan is. Daar komt dan soms weer een opdracht uit voort. Belangrijk is dat wij niet alleen willen praten over wat er mogelijk is, we willen vooral ook concrete resultaten boeken."

Hoe staat het ervoor met ict in het mbo?

"Enerzijds is er een grote stap gemaakt. Ict is alom aanwezig, de afstemming tussen ict en het onderwijs heeft grote belangstelling en het informatiemanagement is ingericht. Mediawijsheid lijkt steeds meer ingebed in het onderwijs en er is een verschuiving gaande naar meer aandacht voor technologiewijsheid.

"Aan de andere kant valt op dat er in het beleidsprogramma voor het mbo voor de komende jaren geen specifieke aandacht is voor de rol die technologie in toekomstige beroepen speelt. Terwijl juist die rol essentieel is om de beleidsmaatregelen in de praktijk te kunnen uitvoeren. Dat is dus voor saMBO-ICT een belangrijk punt van aandacht."

Wat zou er komende tijd vooral moeten gebeuren?

"De problematiek die wij nu signaleren is dat mensen in het mbo worstelen met de hoeveelheid van alles wat er op ze afkomt door de nieuwe kwalificatiestructuur. Wij gaan uiteraard niet sleutelen aan die kwalificatiestructuur, maar onderzoeken wel hoe je de krachten op dit vlak kunt bundelen, om zo beter samen te werken en de lasten te verlichten.

"Daarnaast hebben scholen te maken met het afhankelijkheidsdilemma; enerzijds levert het verzamelen en verbinden van gegevens veel op, zoals learning analytics en adaptief leren, anderzijds leidt het tot lastige ethische vraagstukken. Denk aan cloud computing, daar spelen allerlei vragen op het gebied van privacy. Net als het uitwisselen van informatie met de overheid. Niets staat op zich, alles is met elkaar verbonden. Een van onze doelen is die afhankelijkheid beter te bewaken."

Is dat ook de essentie van jullie meerjarenplan, dat onlangs is verschenen?

"In ons meerjarenplan is op basis van een analyse van de belangrijkste ontwikkelingen een aantal thema's en doelen geformuleerd, waaraan we met de mbo-sector de komende jaren willen werken.

"Die betreffen de beleidsveranderingen in het mbo - zoals die nieuwe kwalificatiestructuur, het vormgeven van een kader waarbinnen de juiste keuzes gemaakt kunnen worden op ict-gebied, en het bieden van een nuchtere kijk op de inzet van ict in het mbo. Een inzet die bovenal goed aansluit bij de behoeften van studenten, docenten en het management. Essentieel in het behalen van de doelen is samenwerking binnen de sector, maar ook met onze partners in allerlei samenwerkingsverbanden."

Welke rol speelt Kennisnet daarbij?

"We voeren zeer frequent overleg met Kennisnet over de activiteiten die nodig zijn en welke rol zij daarbij zouden kunnen spelen. Kennisnet helpt vooral om de vraag uit de sector te vertalen naar een concreet antwoord.

"Een goed voorbeeld is de privacybescherming van leerlingen in het mbo. Kennisnet heeft deze problematiek in kaart gebracht. Het leverde normen en een toetsingskader op, materiaal waarmee er op bestuurlijk niveau draagvlak gecreëerd kan worden om informatiebeveiliging en privacy in het mbo naar een hoger plan te tillen."

Deirdre Enthoven is freelance journalist.

Deel 'Meer aandacht in mbo voor technologie in toekomstige beroepen'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug