Scholen bewaren en verwerken steeds meer leerlinggegevens, onder meer omdat ze meer ict gebruiken. Het is belangrijk dat je als school bewust omgaat met die gegevens, en dat je ouders kunt uitleggen wat je daarmee doet. In 2018 wordt dat nog belangrijker, want dan treedt er strengere Europese privacywetgeving in werking, die óók gevolgen heeft voor scholen.

Volgens het informatiepunt Ouders & Onderwijs zijn dit de meest gestelde vragen.

1. Mijn kind gaat naar een andere school. Verhuist het leerlingdossier mee?

Veel ouders willen weten wat er met gegevens van hun kinderen gebeurt, als die naar een andere school gaan. De wetgever heeft besloten dat basisscholen altijd een 'overstapdossier' moeten uitwisselen met de nieuwe school. Iedere leerling krijgt les op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo.

Ouders vragen op school steeds vaker hoe daar wordt omgegaan met de privacy van hun kinderen © C. Barton Flymen/Hollandse Hoogte

Zo'n persoonlijk leerpad haalt het beste in leerlingen boven. Met ict kan 'onderwijs op maat' ook steeds beter worden gerealiseerd. Als een leerling overstapt naar een nieuwe school is het belangrijk dat de ervaringen met die leerling worden gedeeld met de nieuwe leraren.

Die doorlopende leerlijn is zó belangrijk dat ouders zo'n uitwisseling van het dossier niet kúnnen tegenhouden. Ouders hebben 'alleen' recht op inzage van het dossier van hun kind. Bij het wisselen van middelbare school is er wél altijd toestemming nodig van de ouders om gegevens uit te wisselen met de nieuwe school.

Steeds meer scholen gebruiken de Overstapservice Onderwijs (OSO) om veilig en betrouwbaar leerlinggegevens uit te wisselen.

2. Mag de school zomaar foto's van leerlingen delen op websites of Facebook?

Ouders stellen het niet altijd op prijs als foto's van hun kinderen opduiken op internet of sociale media, en trekken daarover vaker aan de bel. Zonder hun toestemming mag je als school geen foto's en video's van leerlingen gebruiken!

De wetgever gaat ervan uit dat je vooraf toestemming vraagt. Het delen van een foto op - bijvoorbeeld - de Facebook-pagina van je school is immers niet noodzakelijk voor het leren en begeleiden van leerlingen. Je moet ouders daarvoor expliciet om toestemming vragen en duidelijk maken waarvoor zij precies toestemming geven.

Lees hierover meer in het artikel: 'Foto's van leerlingen gebruiken? Zo mag het wel'.

3. Mogen grootouders en pleegouders gegevens van leerlingen inzien?

Bij leerlingen onder de 16 schrijft de wet voor dat de ouders beslissen over de privacy. Een ouder is de wettelijk vertegenwoordiger, die namens het kind beslist en die gezag heeft over het kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend. Een ouder met gezag over een kind jonger dan 16 heeft dus recht op inzage in het dossier van zijn kind. Dat is óók zo als pleegouders officieel het gezag hebben over een kind.

Grootouders mogen het dossier van hun kleinkind niet inzien omdat zij doorgaans geen wettelijk vertegenwoordiger zijn. De ouders mogen natuurlijk wel zelf de grootouders inzage geven in de gegevens van hun kind.

4. Mag de school een lijst met allergieën van leerlingen ophangen?

Het is natuurlijk belangrijk dat alle docenten weten welke leerlingen waarvoor allergisch zijn, want sommige allergieën kunnen levensbedreigend zijn. Maar dat betekent niet dat ouders, en andere familieleden die de klas bezoeken, dat hoeven te weten.

Het gaat hier om persoonsgegevens. Hang zo'n lijst daarom uit het zicht op een plek waar docenten hem weten te vinden. Zo is de privacy van leerlingen gewaarborgd.

5. Is de medezeggenschapsraad betrokken bij het vaststellen van het privacyreglement?

Volgens de wet heeft de medezeggenschapsraad (MR) instemmingsrecht bij alle onderwerpen waar het - onder andere - de privacy van leerlingen of docenten betreft. Dus als het schoolbestuur een privacyreglement heeft gemaakt, moet de (gemeenschappelijke) MR daar mee instemmen. Het is natuurlijk verstandig om als schoolbestuur in een eerder stadium de (G)MR al te betrekken bij het opstellen van zo'n reglement. Om te horen welke onderwerpen er spelen en wat verder belangrijk is om te regelen.

Meer weten? Doe de online cursus!

Meer weten over waarover je ouders precies moet informeren? Doe de online 'Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy' van Kennisnet. Met deze online cursus helpen Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad jou om informatiebeveiliging en privacy (IBP) op jouw school goed te regelen.

Deel Deze vragen stellen ouders op school over de privacy van hun kinderen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug