Kennisnet adviseerde de raden en bestuurders en begeleidde het totstandkomingsproces, onder andere met een marktconsultatie.

Het doel van het PvE:

Het PvE is gericht aan de leveranciers in de leermiddelenmarkt: uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers. Daarnaast is er een checklist die scholen kunnen gebruiken bij gesprekken met leveranciers. 

Het vernieuwde PvE 2.0’ is een instrument voor het onderwijs om de markt van leermiddelen op een positieve manier te beïnvloeden.

Massa aan de vraagkant en randvoorwaarden geregeld

Met een programma van eisen ontstaat massa aan de vraagkant. Het formuleert de voorwaarden waarmee het onderwijs haar ambities, bijvoorbeeld op het gebied van maatwerk en flexibilisering, beter kan waarmaken. Voor marktpartijen maakt het PvE duidelijk op welke vragen van het onderwijs zij in kunnen spelen.

Het PvE richt zich op drie hoofdthema’s, die voor alle scholen van belang zijn. We geven bij deze thema’s een concreet voorbeeld van een eis:

Er komen voortdurend nieuwe en vernieuwde leermiddelen beschikbaar in de markt. Het zou fijn zijn als het aanbod aan leermaterialen transparant is, in een voor iedereen toegankelijke catalogus. Daarover gaat de volgende eis: “productgegevens beschikbaar stellen voor een onafhankelijke catalogus” (e1.1). Producenten wordt gevraagd gegevens over de leverbare materialen ter beschikking te stellen en actueel te houden. De catalogus die daarmee ontstaat is niet alleen voor het onderwijs van belang: leveranciers kunnen deze gebruiken om nieuwe diensten aan het onderwijs aan te bieden.

Om maatwerk te kunnen leveren, willen leraren en leerlingen op een gemakkelijke manier leermaterialen kunnen combineren, uit verschillende bronnen. Om dergelijke materialen te kunnen zoeken en vinden, zijn onder meer beschrijvingen (‘labels’) van de leerstofinhoud van het materiaal nodig. Een eis die daaraan bijdraagt is: “leermateriaal fijnmazig gespecificeerd voor herkennen en variëren leerlijn” (e6.4). De docent moet kunnen zien op welke onderdelen van de leerlijn het materiaal betrekking heeft.

Scholen willen bij de keuze van leermaterialen, software en apparatuur zoveel mogelijk vrijheid houden. Het is dan vervelend als leermateriaal maar op één soort apparatuur draait. Daarom bevat het PvE de eis “bruikbaar met gangbare browsers en (mobiele) besturingssystemen” (e11.3). Dit betekent dat leermaterialen moeten werken op alle veelgebruikte apparaten. Problemen met Flash of Silverlight mogen dan niet meer voorkomen.

Waarom een nieuwe versie van het programma van eisen?

Het eerste Programma van Eisen voor de leermiddelenmarkt verscheen in 2014. Dit kwam voort uit de behoefte van schoolbestuurders om hun vragen over leermiddelen duidelijker te maken aan marktpartijen. Sindsdien is er veel bereikt. De publiek-private dialoog is goed op gang gebracht. Onderwijsbestuurders zijn meer gesprekspartner voor marktpartijen. De markt voor leermiddelen is in beweging gekomen en er zijn veel nieuwe producten ontwikkeld. Ook zijn belangrijke randvoorwaarden beter geregeld; zo is er nu een privacyconvenant, dat privacy en informatiebeveiliging rond digitaal leermateriaal regelt.

Het onderwijs ontwikkelt zich continu. Hierdoor ontstaan nieuwe vragen. Scholen willen meer maatwerk leveren en hebben behoefte aan flexibel inzetbaar leermateriaal. De beweging in de markt heeft omgekeerd weer invloed op de vraag van scholen. Bovendien roepen ontwikkelingen in de markt vragen op op het gebied van een gezonde marktwerking. Het geactualiseerde programma van eisen sluit aan bij deze veranderingen.

Eigen onderwijskundige keuzes

Het huidige Programma van Eisen moet scholen in staat stellen elk hun eigen onderwijskundige keuzes te maken. Om scholen niet te belemmeren in hun keuze zijn de eisen in het PvE ‘neutraal’ geformuleerd: ze gaan nergens over de inhoud of de organisatie van het onderwijs (de hierboven gegeven voorbeelden illustreren dit).

Daarnaast bevat het huidige PvE een checklist van eisen die scholen helpt om op basis van hun eigen onderwijskundige keuzes in gesprek te gaan met hun eigen leveranciers. Bij elke nieuwe aanschaf van leermiddelen komt het PvE dus van pas.

Een levend document

De sectorraden zullen deze versie van het PvE gebruiken in de regelmatige dialoog die zij met de brancheverenigingen van uitgevers, softwareleveranciers en distributeurs hebben. Daarnaast zullen besturen en scholen ook zelf moeten bijdragen aan een goed functionerende leermiddelenketen. Bijvoorbeeld door betere vragen te stellen aan hun leveranciers, en door er voor te zorgen dat leraren voldoende vaardigheden hebben om te kunnen werken met innovatief leermateriaal.

Meer weten?

Voor vragen over het PvE kunnen schoolbesturen terecht bij de helpdesk van de PO-Raad of de helpdesk van de VO-raad. Daarnaast zal Kennisnet berichten en artikelen blijven publiceren over vraagsturing en gerelateerde onderwerpen rond de leermiddelenketen.

Deel deze pagina: Het Programma van Eisen voor de leermiddelenmarkt: dit moet u weten

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail