Kennisnet werkt voor het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze sectoren hebben in strategische agenda’s goed duidelijk gemaakt welke ambities zij hebben op het gebied van ict in hun onderwijs. Het po en vo deden dat in de Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs en het mbo in de Strategische agenda digitalisering.

Gids en bouwer

Uit de agenda’s blijkt dat de verschillende sectoren werk willen maken van professioneel gebruik van ict voor goed onderwijs. Dat vraagt om strategische keuzes, (bestuurlijke) samenwerking en krachtenbundeling. De agenda’s sluiten naadloos aan bij de missie van Kennisnet: bijdragen aan een professionele inzet van ict in het onderwijs. Kennisnet is daarbij een gids en een bouwer.

Samenwerken
Voor 2020 is het van belang om van agenderen naar doen te komen. Dat kan alleen samen. Daarom is het thema van dit jaarplan ‘samen anders organiseren’. © I-stock

Als gids ontwikkelen we betrouwbare kennis en zorgen we ervoor dat deze ook goed kan worden toegepast. Met robuuste voorzieningen dragen we bij aan:

Samenwerking met SIVON

Kennisnet werkt nauw samen met SIVON, de coöperatie waarin besturen uit het po en vo hun krachten bundelen om ict op een professionele manier in te zetten. Dit biedt ons de kans om nog beter aan te sluiten op de wensen van het onderwijs, en om professionele diensten te leveren die aan het hele onderwijs ten goede komen.

De PO-Raad, de VO-raad, OCW en Kennisnet spannen zich gezamenlijk in om van SIVON een succes te maken. Het is belangrijk dat alle schoolbesturen de voordelen van samenwerking zien en daarnaar handelen, bijvoorbeeld door lid te worden van SIVON. Zo kunnen zij richting geven aan de gewenste ontwikkelingen. Kennisnet heeft voor de periode 2019-2023 extra subsidie gekregen. In samenwerking met SIVON en SURF wordt een dienst ontwikkeld die scholen toegang biedt tot veilig en betrouwbaar internet.

Ook met het mbo intensiveren we de samenwerking. Op basis van de strategische agenda wordt een programmaplan opgesteld. Kennisnet zal onder regie van saMBO-ICT en in samenwerking met de MBO Raad en SURF een belangrijke rol spelen in de uitvoering van dit plan.

Uitvoering van plannen

Dit alles vraagt wel iets van Kennisnet als organisatie, en stelt hoge eisen aan onze medewerkers. Het jaarplan beschrijft welke stappen we het komende jaar zetten om onze ambities waar te maken.

Het is geweldig dat het onderwijs een professionele inzet van ict in de afgelopen jaren zo duidelijk heeft geagendeerd. De plannen zijn ambitieus, en de plannen zijn goed. Nu is het tijd om ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Daar zetten we ons graag voor in.

Deel deze pagina: Kennisnet presenteert Jaarplan 2020: Samen anders organiseren

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail