Leraren zoeken naar manieren om het onderwijs beter te laten aansluiten bij hun leerlingen. De traditionele lesmethode kan hiervoor een goede basis bieden, maar leraren hebben behoefte aan grotere keuzevrijheid en meer regie. Met open leermateriaal ontstaat een grotere verscheidenheid aan goed en flexibel inzetbaar leermateriaal. Open leermateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar, bewerkbaar en deelbaar. Het is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers.

Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten leermateriaal nodig. Hiermee kunnen leraren beter inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen en op de actualiteit. Dit vergroot hun motivatie, vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten en verbetert de aansluiting op samenleving en beroepspraktijk. En dat is hard nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Open leermateriaal draagt zo bij aan onderwijsverbetering. Daarom is het belangrijk om hierin te investeren.

Open leermiddelen verbeteren en toegankelijker maken

Er zijn mooie collecties met open leermateriaal beschikbaar. Een deel daarvan wordt goed onderhouden, de kwaliteit wordt geborgd en de leermaterialen zijn goed ontsloten. Voor veel ander open leermateriaal geldt dit niet. Dit materiaal is voor leraren lastig vindbaar en het is onduidelijk wat de kwaliteit is.

Dit maakt het voor leraren ingewikkeld om een goede mix van open en gesloten leermateriaal te maken voor hun leerlingen. De (publieke) technische infrastructuur waar leraren de open leermiddelen vinden, maken en delen is degelijk, maar niet zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk als commerciële platforms.

Voor leraren is het daardoor lastig om goed gebruik te maken van open leermaterialen. Bovendien is er in lerarenopleidingen en nascholing maar beperkt aandacht voor het zelf maken van een leermiddelenmix die aansluit op de behoeften van leerlingen. Binnen scholen is de tijd en ruimte om te leren werken met open leermaterialen beperkt.

Groeifonds maakt noodzakelijke investeringen mogelijk

In de tweede ronde van het groeifonds heeft de adviescommissie positief geadviseerd over een aantal onderwijsvoorstellen. Ook over de Impuls Open Leermateriaal is de commissie positief.

Larissa Zegveld, directeur van Kennisnet, zegt over het positieve advies: “Ik ben blij dat de adviescommissie het belang van open leermateriaal onderschrijft. Zo kunnen we de komende jaren samen met onze partners echt het verschil gaan maken en zorgen dat goed leermateriaal dat docenten zelf ontwikkelen beter toegankelijk kan worden gemaakt.”

“Het mooiste aan kennis is het kunnen delen ervan, zodat iedereen er beter van wordt. En dat is ook precies de kracht van dit voorstel uit het Groeifonds”, zegt Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs. “Scholen en kennisinstellingen slaan de handen ineen om prachtig open leermateriaal te ontwikkelen, te verbeteren en te delen. Want als jij een mooie les over de werking van de Nederlandse democratie ontwikkelt, kan dat ook voor anderen heel waardevol zijn. Zo kunnen alle leraren van elkaar leren en hun lessen verder verrijken. En daar profiteert heel Nederland uiteindelijk weer van mee.”

Het groeifonds maakt het mogelijk dat de samenwerkende scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gezamenlijk een impuls geven aan het ontwikkelen en gebruiken van open leermateriaal. Er zijn immers al veel samenwerkingen van scholen die open leermateriaal gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs te vergroten en die verder willen inspelen op de talenten en behoeften van leerlingen. In het programma bundelen de scholen hun krachten met onderwijs- en expertiseorganisaties.

Samen gaan zij zorgen voor nog beter onderwijs voor álle leerlingen door nog meer open leermateriaal te maken, bestaand materiaal te verrijken of aan te passen, en alle materialen beter vindbaar te maken, zodat nog meer scholen er gebruik van kunnen maken.

Samenwerkingspartners open leermateriaal

De volgende organisaties zijn nu betrokken bij het programma: Beeld & Geluid, Cito, EducationWarehouse, Go-Lab/Universiteit Twente, Kennisnet, Lerarencollectief, Ministerie van OCW, Onderwijsspecialisten, Open Leermiddelen Alliantie Nederland, Platform Talent voor Technologie, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen vo (VVVO), PO-Raad, Profielenberaad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, SLO, SIVON, Stichting Platforms vmbo, VO-content, VO-raad

Meer informatie over de Impuls open leermateriaal

Deel deze pagina: Nationaal Groeifonds investeert in open leermateriaal 

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail