Lees het Jaarverslag 2021

In een ingewikkeld onderwijsjaar, met periodes waarin scholen (deels) waren gesloten en lessen uitvielen, bleek de waarde van goede ict-voorzieningen waar Kennisnet mede voor zorgt. Ook de kennis die beschikbaar kwam via bijvoorbeeld de websites lesopafstand.nl en mbo.lesopafstand.nl was hierbij belangrijk.  

Samenwerken aan publieke regie 

In het Jaarplan 2021 lag het accent op ‘Samenwerken aan publieke regie’. Het is belangrijk om ict in te zetten om onderwijskwaliteit te verbeteren. En ervoor te zorgen dat het onderwijs zelf sturing kan geven aan gewenste ontwikkelingen. Kennisnet pleit voor sterkere samenwerking tussen schoolbesturen en binnen de publieke onderwijssector. Alleen door een stevige publieke regie is het mogelijk om de ambities van de onderwijssector – denk aan flexibel onderwijs op maat, veilige digitale omgeving – waar te maken.    

Veel van de doelen uit het Jaarplan 2021 zijn gehaald of bijna gehaald. Zo hebben onze publieke voorzieningen – denk aan de Overstapservice Onderwijs, Entree Federatie, het Nationaal Dienstencentrum en Wikiwijs – in 2021 vrijwel zonder problemen gefunctioneerd. Op die manier hadden leerlingen en leraren probleemloos toegang tot lesmateriaal en konden leerlinggegevens veilig uitgewisseld worden tussen verschillende systemen. Goed werkende voorzieningen zijn essentieel voor de continuïteit van het onderwijs. 

We noemen daarnaast een aantal bijzonderheden die we het afgelopen jaar hebben bereikt: 

Kennisnet en SIVON 

In het eerste kwartaal van 2021 werd duidelijk dat de voorgenomen integratie tussen Kennisnet en SIVON (de coöperatie van en voor het primair en voortgezet onderwijs) niet op korte termijn plaats zal vinden. Kennisnet en SIVON blijven intensief samenwerken – in het kader van het programma Sterke Netwerken – maar doen dit als twee aparte organisaties. Het perspectief blijft integratie, maar daarvoor is onder meer een hogere deelnamegraad van schoolbesturen in het primair onderwijs binnen SIVON nodig.  

De samenwerking met SIVON en de ondersteuning van Kennisnet heeft scholen al wel veel opgeleverd. Er waren verschillende aanbestedingen van leermiddelen met de hulp van Kennisnet.   

Om samenwerkende schoolbesturen te voorzien van veiligere connectiviteit, is sinds 2020 het Nationaal Dienstencentrum (NDC) operationeel. Diverse schoolbesturen en scholen zijn sindsdien aangesloten op de SIVON-diensten Veilig Internet en Wifi-as-a-Service, waarmee hen de zorg voor een goed functionerende internetverbinding uit handen wordt genomen. 

Veiligheidsrisico’s vroegen weer aandacht 

Door de digitalisering in het onderwijs en de toenemende afhankelijkheid van grote marktpartijen, zijn belangrijke onderwijswaarden verder onder druk komen te staan, waaronder kansengelijkheid en privacy. Bij onder meer hacks en ransomware-aanvallen op verschillende scholen kwamen veiligheidsrisico’s aan het licht en dit vormde een bedreiging voor de continuïteit van het onderwijs. Om dit te ondervangen zijn nieuwe stappen nodig. Kennisnet heeft zich extra ingezet op het gebied van informatiebeveiliging & privacy en cybersecurity. 

We hebben samen met SIVON, SURF en andere organisaties gewerkt aan de uitvoering van DPIA’s (data protection impact assessments). Het resultaat was onder meer een akkoord met Google over een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen in Google Workspace. Besturen en scholen kregen adviezen en instructies om veiligheidsrisico’s te verminderen.  

Naar aanleiding van de acute dreiging Log4J heeft Kennisnet met ketenpartijen overlegd over hoe te handelen, kennis gedeeld door mailings en webinars en een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken bij diverse leveranciers.  

We zien dat cybersecurity onverminderd aandacht vraagt. Daarom is een plan Veilig digitaal onderwijs uitgewerkt om in de toekomst de digitale veiligheid en daarmee de continuïteit van het onderwijs te borgen. 

Leermiddelenketen 

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat leerlingen en studenten altijd en overal toegang hebben tot kwalitatief goede digitale leermiddelen. Daar werken we dagelijks aan met diensten zoals Wikiwijs en Edurep. En we werken aan een effectievere en efficiëntere leermiddelenketen. In het traject Publieke Regie stelt Kennisnet samen met andere publieke partijen randvoorwaardelijke eisen en voorwaarden vast om de leermiddelenketen te verbeteren.. 

Ict-voorwaarden 

Ook heeft Kennisnet samen met de PO-Raad en de VO-raad in kaart gebracht wat de (minimale) voorwaarden zijn voor een professionele ict-inzet in een schoolorganisatie. Deze voorwaarden zijn in 2021 bekeken op 3 gebieden: toegang tot leermiddelen, digitaal toetsen en informatiebeveiliging & privacy. Dit gaat in 2022 leiden tot een tool voor scholen en schoolbestuurders om hiermee aan de slag te gaan. De Adviesgroep Regie op Ict, met vertegenwoordigers van de besturen uit het po en vo, adviseert hierbij. 

Veranderingen bij Kennisnet zelf 

Het afgelopen jaar was wederom een intensief jaar waarin Kennisnet-medewerkers, net als zoveel werknemers in Nederland, zich moesten aanpassen vanwege coronamaatregelen en grotendeels vanuit huis hebben gewerkt. Daarnaast nam Kennisnet in september afscheid van directeur-bestuurder Toine Maes en verwelkomde zijn opvolger Larissa Zegveld. 

Over onze Meerjarenkoers, het Jaarplan en financiering  

De strategie van Kennisnet staat in Meerjarenkoers 2019-2022. Jaarlijks verschijnt er een Jaarplan met activiteiten, gebaseerd op deze Meerjarenkoers. De thema’s waar Kennisnet zich op richt en de bijbehorende doelstellingen, zijn vastgesteld in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, MBO Digitaal (voorheen saMBO-ICT) en het ministerie van OCW. De samenwerking met deze partijen en andere ketenpartners in het onderwijs hebben we het afgelopen jaar ervaren als intensief, positief en constructief.  

De financiering voor de Kennisnet-activiteiten gebeurt vanuit de basissubsidie door OCW en enkele aanvullende subsidies, bijvoorbeeld voor Sterke Netwerken. 

De termijn van de huidige Meerjarenkoers loopt af; Kennisnet werkt nu aan de ontwikkeling van de nieuwe Meerjarenkoers.  

Deel deze pagina: Jaarverslag 2021: ‘Samenwerken aan publieke regie’ in een dynamisch onderwijsjaar

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail