Tijdens de conferentie staan zowel wetenschappelijke kennis als kennis uit de praktijk centraal. Onderzoekers, leraren en schoolmanagers delen in korte pitches van een kwartier hun belangrijkste bevindingen op het gebied van ict in het onderwijs. Hierdoor ontstaat er een rijk programma dat snel en afwisselend is.

Bezoekers van voorgaande jaren weten dat de onderzoeksconferentie een bron van inspiratie is voor leraren, managers, bestuurders en beleidsmakers. Ook dit jaar selecteren wij de nieuwste onderzoeken op het gebied van ict en onderwijs met daarnaast een aantal inspirerende keynotesprekers.

Naast een sterk inhoudelijk programma is er natuurlijk ook dit jaar voldoende gelegenheid om te netwerken, te ontspannen, te leren van elkaar en te reflecteren op ervaringen.

Programma


09.30 – 10.00 uur Ontvangst
10.00 – 10.05 uur Opening
10.05 – 10.30uur Alfons ten Brummelhuis: Slimmer onderzoek doen
10.30 – 11.00 uur Pitchronde 1: Leermiddelen
11.00 – 11.30 uur Pitchronde 2: Professionaliseren
11.30 – 12.00 uur Pauze en meet & greet sprekers
12.00 – 12.30 uur Pitchronde 3:  Games en nieuwe media
12.30 – 13.00 uur Onderzoek in de school
13.00 – 14.00 uur Lunchpauze en meet & greet sprekers
14.00 – 14.30 uur Frank Kalshoven: Nederland Groeiland
14.30 – 15.00 uur Pitchronde 4: Efficiënt leren
15.00 – 15.45 uur Keynote: Steve Joordens
15.45 – 16.00 uur Afsluiting dagvoorzitters
16.00 – 17.30 uur Borrel

Keynotes


Keynote: Professor Steve Joordens

Ontwikkelen, oefenen, meten én rapporteren in één doorlopende actie

De Canadese professor Steve Joordens is hoofd van het Advanced Learning Technologies Lab van de University of Toronto Scarborough. Joordens is een echte pionier als het gaat om onderzoek naar het menselijk geheugen en bewustzijn. Hij is bedenker van PeerScholar, een innovatief online onderwijsinstrument, dat leerlingen ondersteunt in samenwerken, leren en reflecteren. Leraren kunnen met deze wetenschappelijk beproefde methode op een unieke manier vakinhoudelijke én vakoverstijgende opdrachten en toetsen aanbieden.
Joordens raakte geïntrigeerd door de vraag of het mogelijk is gelijktijdig te werken aan het ontwikkelen én het beoordelen van cognitieve vaardigheden. In zijn keynote zal hij beschrijven hoe hij, vanuit zijn eerdere werk in geheugenonderzoek, in het onderwijs terecht kwam en net als veel leraren in Nederland ontevreden raakte over de manier waarop we reproductief toetsen en testen. Zijn onderzoek toont aan dat er veel meer mogelijk is.

Joordens gebruikt voor zijn aanpak de metafoor van de sportschool: je werkt regelmatig aan je spieren, ontwikkelt deze en bent constant aan het meten hoe sterk je spieren op dat moment zijn. Ontwikkelen, oefenen, meten en rapporteren in één doorlopende actie, kortom. 

Op deze manier werkt Joordens aan oplossingen voor het diep integreren van 21st Century Skills in het leerproces, terwijl er een schat aan data wordt verzameld die het mogelijk maakt doorlopend een thermometer in de persoonlijke leerontwikkeling van de leerling te steken.

Een keynote die u absoluut niet mag missen!

Keynote: Alfons ten Brummelhuis

De noodzaak van slimmer onderzoek

De conferentie wordt geopend door Alfons ten Brummelhuis, hoofd Onderzoek bij Kennisnet. In zijn werk ligt de focus op het leggen van verbindingen tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk. Ten Brummelhuis gaat in zijn speech in op de bewezen opbrengsten van ict in het onderwijs. Hij zal de lessen van het verleden het verleden in perspectief plaatsen, in gaan op de uitdagingen voor de toekomst en schetsen welke stappen nodig zijn om in het onderwijs meer rendement uit ict te halen.

Ten Brummelhuis  benadrukt  in zijn speech de urgentie voor meer onderzoek naar de effecten van ict-toepassingen in het onderwijs. Bovendien vindt hij dat er in de praktijk meer gedaan kan worden met reeds beschikbare inzichten, ook wanneer die inzichten opgedaan zijn binnen andere vakgebieden. Volgens Ten Brummelhuis zouden leraren en schoolleiders  beschikbare inzichten over de werking van ict serieuzer moeten nemen.  Ict kan het leren en organiseren binnen het onderwijs effectief ondersteunen, alleen wanneer met die inzichten slim wordt omgegaan kunnen droombeelden over toekomstig onderwijs en de dagelijkse praktijk dichter bij elkaar worden gebracht. 

Frank Kalshoven opent het middagprogramma

Aan de hand van zijn boek GROEILAND, helder denken over economische bloei in Nederland dat 24 mei verschijnt, analyseert hij de economische groei in Nederland sinds 1950, fileert hij de huidige crisis, en schetst vier scenario’s voor de toekomst. ‘In welk Nederland willen we wonen? Dat is de vraag’, zegt Kalshoven. De uitgangssituatie van Nederland is uitstekend, volgens hem. Nederland hoort tot de rijkste, gelukkigste en meest ontwikkelde landen in de wereld. Nederland heeft een goed opgeleide beroepsbevolking, een prima investeringsklimaat en de Nederlandse economie kan zich soepel aanpassen aan veranderingen. ‘De crisis verandert hieraan niets.’ Hoe creëren we een aantrekkelijke toekomst voor Nederland?  ‘Als we meer investeren in mensen, krijgen we nog betere werknemers en levert hun werk meer op.’ Technologie en onderwijs nemen een belangrijke plaats in in het verhaal van Kalshoven. We zijn er dan ook blij mee dat hij zijn inzichten met ons komt delen. 

Bezoekers aan de conferentie krijgen bovendien het boek cadeau!

Econoom Frank Kalshoven is al achttien jaar columnist van de Volkskrant, zijn zaterdagse column Het Spel & De Knikkers. Hij is medeoprichter en -directeur van De Argumentenfabriek.

De rest van de dag staat in het teken van deze verbinding en een realistische kijk op wat nu al werkt.

Onderzoek in de school


Vijf onderwijsprofessionals die zelf actief onderzoek doen in de praktijk delen hun ervaringen. Centrale vraag is: Leidt het zelf doen van onderzoek tot de verwachte kwaliteitsverbetering van onderwijs?
Aan dit gesprek nemen deel:

  • Jeroen Clemens: Hij is docent Nederlands en deed een promotie-onderzoek naar online geletterdheid en tekstbegrip
  • Pim Durieux – vestigingsdirecteur bij het Bornego college in Heereveen. Hij volgt een master Onderwijsinnovatie
  • Linda Spierings – Senior-Docent op Heliomare deed onderzoek naar competentiemodellen en rubrics
  • Alice de Groot – leerkracht in Ouderkerk aan den IJssel en is opgeleid aan de Academische Pabo in Leiden
  • Kirsty van Kolk – Docent op Laterna Magica en is momenteel de Universitaire Pabo van de UVA aan het afronden. 

Pitchronde 1: Leermiddelen


Effectief leren met multimediale bronnen

Michelle Nugteren, Open Universiteit
Hoe leren wij? En wat betekent dat voor hoe wij leerstof en informatie verwerken?

Leermiddelenmonitor

Luc Sluijsmans, SLO
In hoeverre verschillen leraren en leidinggevenden van opvatting als het gaat om het gebruik van (digitale) leermiddelen?

Vormgeving van videobeelden

Tamara van Gog, Instituut voor Psychologie Erasmus universiteit Rotterdam
Hoe beïnvloedt de vorm van videovoorbeelden het leerproces?

Pitchronde 2: Professionaliseren


Inzet van ict in de ulo

Ditte Lockhorst, Oberon - onderzoek & advies voor onderwijs & welzijn
Welke effecten heeft de betreffende ict-toepassing op de ict-bekwaamheid van student, en opleider en op de school- en opleidingsomgeving?

Implementatie kwaliteitszorg van opbrengstgericht werken

Irma van der Neut, Tilburg University
Hoe ver zijn scholen gevorderd bij de implementatie van de nieuwe werkwijze voor kwaliteitszorg van opbrengstgericht werken (Insula) en wat zijn de werkzame en minderwerkzame factoren hiervan?

Didactische ict-bekwaamheid van docenten

Johan van Braak, Universiteit Gent
Hoe integreren docenten ict in in hun lespraktijk en waarom doen ze wat ze doen?

Eye Tracking & Teachers' Classroom Perception

Els Boshuizen, Open Universiteit
Zien wat leraren zien: verkenning naar het gebruik van Eye Tracking bij de professionalisering van leraren.

Pitchronde 3: Games en nieuwe media


Invloed van media op het ontwikkelen van je brein

Justine Pardoen, Bureau Jeugd en Media
Wat is de invloed van sociale media op kinderen en hoe moeten ouders hier mee omgaan?

Privacy en jongeren

Linda Duits, Diep Onderzoek
Hoe denken tieners over privacy, welke gegevens delen ze waar en met wie, en welke rol speelt hun omgeving (zoals vrienden, ouders, en school) daarbij?

De VAST-game

Wim Trooster, Hogeschool Windesheim, Zwolle
Welke games zijn effectief, hoe werkt het en hoe is dat meetbaar?

Gamen-der-wijs leren lezen met Letterprins

Marjolijn van Weerdenburg, Radboud Universiteit
Heeft een interventie met de leesapp Letterprins een positief effect op de ontwikkeling van leesvaardigheid bij zwakke lezers in het SBO?

Pitchronde 4: Efficiënt leren


Leerlingvolgsystemen

Marjan Faber, Universiteit Twente
Wat is het effect van digitaal leerlingvolgsysteemgebruik door leraren op de prestaties van leerlingen? En welke factoren belemmeren dan wel bevorderen het beoogde effect van digitaal leerlingvolgsysteemgebruik op leerprestaties?

Leerstijlen

Arno Reints, Universiteit van Utrecht
Wat is het effect van leerstijlkenmerken van digitale leermiddelen op de leerprestaties van jongens en meisjes?

Opbrengstgericht werken aan zelfsturend leren

Lou Brouwers, Ijburg College
Hoe helpt het opbrengstgericht werken het onderwijs te verbeteren en individuele leerresultaten van leerlingen te verhogen?

Hoe effectief is geautomatiseerde feedback bij formatieve toetsing

Caroline Timmers, Saxion Hogeschool 
Welke factoren die van invloed zijn op het gedrag van studenten bij het ontvangen van online feedback op een korte formatieve test over informatievaardigheden.